Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Słownik Polsko-Chiński Kształt test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Kształt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rura =

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体

píngmiàn
平面

wǔbiānxíng
五边形
linia =

xiàn
线lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
kula =

yuánzhuītǐ
圆锥体

luóxuánxíng
螺旋形

luóxuánxíng
螺旋形

qiútǐ
球体
pudełko =

jiǎozhuītǐ
角锥体

xíngzhuàng
形状

yuán

zhèngfāngxíng
正方形
płaszczyzna =

luóxuánxíng
螺旋形

píngmiàn
平面

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状
kwadrat =

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

luǎnxíng
卵形

píngmiàn
平面
romb =

yuánzhuītǐ
圆锥体

píngmiàn
平面

língxíng
菱形

wǔbiānxíng
五边形
pięciokąt =

wǔbiānxíng
五边形

yuánzhuītǐ
圆锥体

bābiānxíng
八边形

guān zhàng
管状
sześcian =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qǔxiàn
曲线

lìfāngtǐ
立方体

qiútǐ
球体
kopuła =

yuán dǐng xíng
圆顶状

píng

qiútǐ
球体

bābiānxíng
八边形
spirala =

luóxuánxíng
螺旋形luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
piramida =guān zhàng
管状

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhuītǐ
圆锥体
luk =

píngguān zhàng
管状

wǔbiānxíng
五边形
siedmiokąt =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qiútǐ
球体

luǎnxíng
卵形

qībiānxíng
七边形
sześciokąt =

píngmiàn
平面

qiútǐ
球体

yuánzhuītǐ
圆锥体

liùbiānxíng
六边形
kształt =

zhèngfāngxíng
正方形

qībiānxíng
七边形

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状
trójkąt =

sānjiǎoxíng
三角形

yuánzhuītǐ
圆锥体

píngmiàn
平面

luóxuánxíng
螺旋形
płaski =

píng

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线
prostokąt =

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán

chángfāngxíng
长方形
owal =

luǎnxíng
卵形

qībiānxíng
七边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles