jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok Frukt test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Frukt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


papaya =

mù guā
木瓜

yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗

cùlì
醋栗
fiken =

lǐzi
李子

wúhuāguǒ
无花果

zǎoyēzi
枣椰子

gǎnlǎn
橄榄
grapefrukt =

xìng

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

zǎoyēzi
枣椰子

pútáoyòu
葡萄柚
banan =

gǎnlǎn
橄榄

xiāngjiāo
香蕉

xīfānliánguǒ
西番莲果

yuèjú
pære =

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚pútáoyòu
葡萄柚
fersken =

pútáo
葡萄

táo

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
jordbær =

mángguǒ
芒果

xīhóngshì
西红柿

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果
plomme =

wúhuāguǒ
无花果

lǐzi
李子

pútáoyòu
葡萄柚

yīngtao
樱桃
kirsebær =

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xìng
sitrus =

shuǐguǒ
水果

mù guā
木瓜

xìng

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
stikkelsbær =

hēicùlì
黑醋栗

cùlì
醋栗

hēicùlì
黑醋栗

hēiméi
黑莓
oliven =

gǎnlǎn
橄榄

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗

píngguǒ
苹果
aprikos =

wúhuāguǒ
无花果

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃

xìng
solbær =

mángguǒ
芒果

táo

shuǐguǒ
水果

hēicùlì
黑醋栗
bjørnebær =

mù guā
木瓜

hēiméi
黑莓

mù guā
木瓜

táo
eple =

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

píngguǒ
苹果

hēicùlì
黑醋栗
blåbær =

yuèjú

zǎoyēzi
枣椰子

pútáoyòu
葡萄柚

xiāngjiāo
香蕉
mango =

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果

xīhóngshì
西红柿
drue =

cùlì
醋栗

xīhóngshì
西红柿

xiāngjiāo
香蕉

pútáo
葡萄
nøtt =

xīhóngshì
西红柿

xiāngjiāo
香蕉

jiānguǒ
坚果

wúhuāguǒ
无花果
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles