jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Norsk-Kinesisk Ordbok Frukt test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Frukt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


daddel =

cùlì
醋栗

cùlì
醋栗

fènglí
风梨

zǎoyēzi
枣椰子
nøtt =

lǐzi
李子

jiānguǒ
坚果

lǐzi
李子

fènglí
风梨
oliven =

lǐzi
李子

lǐzi
李子

gǎnlǎn
橄榄

xīfānliánguǒ
西番莲果
frukt =

yuèjú

shuǐguǒ
水果

hēicùlì
黑醋栗

jiānguǒ
坚果
plomme =

jiānguǒ
坚果

píngguǒ
苹果

yuèjú

lǐzi
李子
papaya =

cùlì
醋栗

pútáoyòu
葡萄柚

fènglí
风梨

mù guā
木瓜
eple =

xiāngjiāo
香蕉

píngguǒ
苹果

yuèjú

hēiméi
黑莓
fersken =

mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉

táo

gǎnlǎn
橄榄
pære =

shuǐguǒ
水果wúhuāguǒ
无花果

xīhóngshì
西红柿
pasjonsfrukt =

pútáoyòu
葡萄柚

xiāngjiāo
香蕉

xīfānliánguǒ
西番莲果

xìng
banan =

xìng

mángguǒ
芒果

yuèjú

xiāngjiāo
香蕉
drue =

yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗

pútáo
葡萄

xiāngjiāo
香蕉
bringebær =

jiānguǒ
坚果

cǎoméi
草莓

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

wúhuāguǒ
无花果
mango =fènglí
风梨

mángguǒ
芒果

jiānguǒ
坚果
kirsebær =

yīngtao
樱桃

zǎoyēzi
枣椰子

shuǐguǒ
水果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
bjørnebær =

shuǐguǒ
水果

gǎnlǎn
橄榄

hēiméi
黑莓


aprikos =

xiāngjiāo
香蕉

hēiméi
黑莓

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xìng
fiken =

wúhuāguǒ
无花果

cǎoméi
草莓

táo

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
solbær =

hēicùlì
黑醋栗

cǎoméi
草莓

yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉
jordbær =

yīngtao
樱桃

fènglí
风梨

zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles