Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Gewichten en Maten test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Gewichten en Maten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

liter =

bīnglěng
冰冷

bàng

shēng

bīngdiǎn
冰点
kilometer =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

bàng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

chǐcùn
尺寸
maat =

chǐcùn
尺寸

háokè
毫克

shèshìdù
摄氏度

shèshìdù
摄氏度
celcius =

bīngdiǎn
冰点

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度


afstand =

bīnglěng
冰冷

háoshēng
毫升

shēng

jùlí
距离
fahrenheit =

huáshì wēndùjì
花式温度计

fèidiǎn
沸点

shēng

lìfāngmǐ
立方米
vriezend =

bīnglěng
冰冷

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

tǐjì
体积

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
ons =

yīngshí
英石

huáshì wēndùjì
花式温度计

tǐjì
体积

àngsī
盎司
Engelse el =

bīngdiǎn
冰点wēndù
温度

háokè
毫克
pint =

liàngdù
量度

pǐntuō
品脱

àngsī
盎司

bīngdiǎn
冰点
vriespunt =

wēndù
温度

háoshēng
毫升

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bīngdiǎn
冰点
milligram =

shēng

háokè
毫克

jùlí
距离

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
mijl =

yīnglǐ
英里

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jiālún
加仑

shèshìdù
摄氏度
mis =

wēndù
温度

liàngdù
量度

mísa
弥撒

àngsī
盎司
pond =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

fèiténg
沸腾

bàng

lìfāngmǐ
立方米
Engelse duim =

jiālún
加仑

fèidiǎn
沸点

yīngcùn
英寸

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
gallon =

jiālún
加仑

tǐjì
体积shēng
stone =

mísa
弥撒

háokè
毫克

háokè
毫克

yīngshí
英石
meter =

yīngshí
英石

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

háokè
毫克

tǐjì
体积
milliliter =

jiālún
加仑

háoshēng
毫升

tǐjì
体积

shēng
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles