Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Gewichten en Maten test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Gewichten en Maten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pond =

háomǐ
毫米

bàng

wēndù
温度

liàngdù
量度
celcius =

chǐcùn
尺寸

shèshìdù
摄氏度

liàngdù
量度

bàng
celcius =

mísa
弥撒

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点
kookpunt =

chǐcùn
尺寸

shèshìdù
摄氏度

háomǐ
毫米

fèidiǎn
沸点
Engelse el =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

chǐcùn
尺寸

liàngdù
量度


meter =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

liàngdù
量度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
liter =

mísa
弥撒

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度

shēng
gram =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分chǐcùn
尺寸

mísa
弥撒
volume =

shēng

tǐjì
体积

bīnglěng
冰冷

yīnglǐ
英里
millimeter =

bàng

pǐntuō
品脱

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

háomǐ
毫米
vriespunt =

fèiténg
沸腾bīngdiǎn
冰点

lìfāngmǐ
立方米
maat =

bīngdiǎn
冰点

chǐcùn
尺寸

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

fèidiǎn
沸点
pint =

shèshìdù
摄氏度

pǐntuō
品脱

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

jiālún
加仑
kilometer =fèidiǎn
沸点

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
milligram =

háokè
毫克

fèidiǎn
沸点

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

bàng
vriezend =

lìfāngmǐ
立方米

fèidiǎn
沸点

bīngdiǎn
冰点

bīnglěng
冰冷
milliliter =

jiālún
加仑

háoshēng
毫升
Engelse duim =

háomǐ
毫米

jiālún
加仑

yīngcùn
英寸

shèshìdù
摄氏度
gewicht =

yīngcùn
英寸

zhòng

mísa
弥撒

àngsī
盎司
kubiek meter =

shèshìdù
摄氏度

fèidiǎn
沸点

háomǐ
毫米

lìfāngmǐ
立方米
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles