Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Gereedschap test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Gereedschap category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pijp =

chā zuò
插座

gē cǎo jī
割草机

gōng jù
工具

qiào gùn
撬棍
maaier, maaimachine =

luó sī dāo
螺丝刀

gē cǎo jī
割草机

luó sī dāo
螺丝刀

gōng jù
工具
hammer =luó sī dāo
螺丝刀

chú tou
锄头

tiě chuí
铁锤
soldeerbout =chā zuò
插座

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

chā zuò
插座
kllamp =

tiě chuí
铁锤

chā zuò
插座

lǎo hǔ qián
老虎钳

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
schroevedraaier =

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

juàn chǐ
卷尺

luó sī dāo
螺丝刀

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
hoevoet =

qiào gùn
撬棍

gōng jù
工具

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

shuā zi
刷子
zaag =

jù zi
锯子

gōng jù
工具

juàn chǐ
卷尺

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
meetband =

juàn chǐ
卷尺

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

chā zuò
插座

tiě chuí
铁锤
schoffel =

tiě chuí
铁锤

chú tou
锄头

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀
gaffel =

záo zi
凿子

lǎo hǔ qián
老虎钳

tiě chuí
铁锤


luchtbelwaterpas =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪gē cǎo jī
割草机

shuā zi
刷子
troffel =

ní dāo
泥刀

jù zi
锯子

shuā zi
刷子

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
hark =

gē cǎo jī
割草机

chā zuò
插座

chā zuò
插座

pá zǐ
耙子
schop =

shuā zi
刷子

gē cǎo jī
割草机

tiě chuí
铁锤

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子
buigtang =

lǎo hǔ qián
老虎钳

tiě chuí
铁锤

tiě chuí
铁锤

gē cǎo jī
割草机
beitel =

qiào gùn
撬棍

chā zuò
插座

záo zi
凿子

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
schroefsleutel =

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

qiào gùn
撬棍
borstel =

qiào gùn
撬棍

qiào gùn
撬棍

shuā zi
刷子

záo zi
凿子
gereedschap, werktuig =

gōng jù
工具

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

pá zǐ
耙子

pá zǐ
耙子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles