Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Sport test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

polo =

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

mǎ qiú
马球

zú qiú
足球

tián jìng yùn dòng
田径运动
ijshockey =

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

qiú mén
球门

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

qiú pāi
球拍
knuppel =

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

bǎ zǐ
靶子

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

qiú pāi
球拍
zwemmen =

fēi biāo
飞镖

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

yóu yǒng
游泳

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍
doel =

qiú mén
球门

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

yùn dòng
运动

tián jìng yùn dòng
田径运动
bal =

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú

bǎo líng qiú
保龄球

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球
bat =

qiú mén
球门

zú qiú
足球

tián jìng yùn dòng
田径运动

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍
tennis =

fēi biāo
飞镖

qiú mén
球门

wǎng qiú
网球

bǎ zǐ
靶子
racket =

qiú pāi
球拍

màn pǎo
慢跑

yùn dòng
运动

yǔ máo qiú
羽毛球
golf =

qiú

zú qiú
足球

qiú

gāo ěr fū qiú
高尔夫球
doel =

qiú mén
球门

yùn dòng
运动

qiú

yóu yǒng
游泳
sporten =

bǎo líng qiú
保龄球

tián jìng yùn dòng
田径运动

yùn dòng
运动

qiú
atletiek =

tián jìng yùn dòng
田径运动

yóu yǒng
游泳

fēi biāo
飞镖

zú qiú
足球
bal =

bǎo líng qiú
保龄球

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

qiú

gāo ěr fū qiú
高尔夫球
honkbal =

yǔ máo qiú
羽毛球

bàng qiú
棒球

qiú

fēi biāo
飞镖
hockey =

qū gùn qiú
曲棍球

bǎ zǐ
靶子

yùn dòng
运动

qiú mén
球门
bowlen =

qiú mén
球门

qiú

bǎo líng qiú
保龄球

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球
schijf =

yóu yǒng
游泳

qiú

tián jìng yùn dòng
田径运动

bǎ zǐ
靶子
schijf =

fēi biāo
飞镖

qiú

bǎ zǐ
靶子

bǎo líng qiú
保龄球
goal =

tián jìng yùn dòng
田径运动

bǎo líng qiú
保龄球

qiú mén
球门

bǎ zǐ
靶子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles