Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Sport test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schijf =

bǎ zǐ
靶子

màn pǎo
慢跑

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú mén
球门
tennis =

qiú

qū gùn qiú
曲棍球

wǎng qiú
网球

bǎ zǐ
靶子
badminton =

bǎo líng qiú
保龄球

yùn dòng
运动

yǔ máo qiú
羽毛球

qiú
polo =

mǎ qiú
马球

qū gùn qiú
曲棍球

bǎ zǐ
靶子

màn pǎo
慢跑
bal =

qū gùn qiú
曲棍球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

qiú
doel =

huá xuě
滑雪

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

qiú mén
球门

qiú
voetbal =

yùn dòng
运动

bǎo líng qiú
保龄球

zú qiú
足球

qiú
bowlen =

bǎo líng qiú
保龄球

huá xuě
滑雪

zú qiú
足球

yùn dòng
运动
skien =

qiú mén
球门

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

huá xuě
滑雪

wǎng qiú
网球
bat =

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

màn pǎo
慢跑

qiú mén
球门

qiú
hockey =

yǔ máo qiú
羽毛球

bǎo líng qiú
保龄球

qū gùn qiú
曲棍球

qiú mén
球门
goal =

qiú mén
球门

bǎo líng qiú
保龄球

bǎ zǐ
靶子

yùn dòng
运动
doel =

mǎ qiú
马球

qiú mén
球门

bǎo líng qiú
保龄球

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球
schijf =

bǎ zǐ
靶子

bǎo líng qiú
保龄球

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球
bal =

fēi biāo
飞镖

qiú

bàng qiú
棒球

qiú pāi
球拍
sporten =

qiú mén
球门

yùn dòng
运动

qiú pāi
球拍

tián jìng yùn dòng
田径运动
ijshockey =

bǎ zǐ
靶子

qiú mén
球门

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

yùn dòng
运动
golf =

gāo ěr fū qiú
高尔夫球

qiú pāi
球拍

qiú

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球
american football =

màn pǎo
慢跑

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

qiú pāi
球拍
racket =

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

qiú

qiú pāi
球拍

mǎ qiú
马球
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles