Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Religion test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

discipel =

qīngzhēnsì
清真寺

xǐlǐ
洗礼

xìntú
信徒

yùyánjiā
预言家
godin =

guāncai
棺材

shèngdì
圣地

nǚshén
女神

zōngjiào
宗教
Christus =

shèngjīng
圣经

xìngshì
幸事

jīdū
基督

xìngshì
幸事
Satan =

jīdūjiào
基督教

sādàn
撒旦

pǔbiàntú
普遍徒

miàoyǔ
庙宇
rabbi =

jīdūtú
基督徒

chànhuǐ
忏悔

lābǐ
拉比

shénfù
神父
gebed, bede =

chànhuǐ
忏悔

jìngfèng
敬奉

xìntú
信徒

qídǎowén
祈祷文
duivel =

sādàn
撒旦

dàzhǔjiào
大主教

chànhuǐ
忏悔

jìngfèng
敬奉
begraafplaats =

nǚshén
女神

dìyù
地狱

mùdì
墓地

fójiào
佛教
hel =

nǚshén
女神

shèngjīng
圣经

shèngdì
圣地

dìyù
地狱
zegenen =

xiūnǚ
修女

shǐtú
使徒

shèngjīng
圣经

cìfú
赐福
biechtstoel =

jiàoqū mùshī
教区牧师

chànhuǐshì
忏悔室

jīdūjiào
基督教

zōngjiào
宗教
moskee =

tiāntáng
天堂

shénfù
神父

xiūnǚ
修女

qīngzhēnsì
清真寺
aanbidden =

mùdì
墓地

zhǔjiào
主教

sēnglǚ
僧侣

jìngfèng
敬奉
jood =

yóutàide
犹太的

yóutàirén
犹太人pǔbiàntú
普遍徒
aartsbisschop =

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

yùyánjiā
预言家

fójiào
佛教徒

dàzhǔjiào
大主教
joods =

qídǎowén
祈祷文

bùdào
布道

yóutàide
犹太的

fójiào
佛教徒
vader =

jīdūtú
基督徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

cìfú
赐福

shénfù
神父
boeddhisme =

fójiào
佛教

nǚshén
女神

tiānshǐ
天使

xǐlǐ
洗礼
papenstreek =

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

fójiào
佛教

shèngzhí
圣职

zōngjiào
宗教
godsdienstig, religieus =

mùsīlín
穆斯林

tiānshǐ
天使

zōngjiào de
宗教的

dàzhǔjiào
大主教
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles