Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Religion test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

predikant =

qīngzhēnsì
清真寺

jiàoqū mùshī
教区牧师

tiāntáng
天堂

xìngshì
幸事
papenstreek =

shèngzhí
圣职

sēnglǚ
僧侣

qīngzhēnsì
清真寺

shèngdì
圣地
tempel =

yùyánjiā
预言家

miàoyǔ
庙宇

guāncai
棺材

chànhuǐshì
忏悔室
doodkist =

shényù
神谕

guāncai
棺材

xǐlǐ
洗礼

fójiào
佛教
monnik =

sēnglǚ
僧侣

shèngjīng
圣经

mùdì
墓地

shèngjīng
圣经
jood =

shèngzhí
圣职

jīdūtú
基督徒

yóutàirén
犹太人

zōngjiào
宗教
Christus =

jīdū
基督

shénfù
神父

zōngjiào de
宗教的

shèngzhí
圣职
aanbidden =

shèngzhí
圣职

qīngzhēnsì
清真寺

jìngfèng
敬奉

shàngdìde
上帝的
vader =

tiānshǐ
天使

dàzhǔjiào
大主教

jīdūjiào
基督教

shénfù
神父
biechtstoel =

chànhuǐshì
忏悔室

shèngjīng
圣经

sēnglǚ
僧侣


moslem =

dàzhǔjiào
大主教

bùdào
布道

shénfù
神父

mùsīlín
穆斯林
kerk =

chànhuǐ
忏悔

xìntú
信徒

jiàotáng
教堂

shàngdì
上帝
engel =

zōngjiào
宗教

tiānshǐ
天使

shàngdìde
上帝的

jīdūjiào
基督教
demon =

shàngdì
上帝

jìngfèng
敬奉

èmó
恶魔

dàzhǔjiào
大主教
hemel =

mùdì
墓地

chànhuǐshì
忏悔室

dàzhǔjiào
大主教

tiāntáng
天堂
heilig =

nǚshén
女神

jìngfèng
敬奉

zhǔjiào
主教

shèngjiéde
圣洁的
moskee =

miàoyǔ
庙宇

cìfú
赐福

zhǔjiào
主教

qīngzhēnsì
清真寺
zegenen =

xiūnǚ
修女

shèngdì
圣地

cìfú
赐福

xiǎo jiàotáng
小教堂
non =

qídǎo
祈祷

lābǐ
拉比

shèngzhí
圣职

xiūnǚ
修女
hel =

fójiào
佛教

shèngzhí
圣职

pǔbiàntú
普遍徒

dìyù
地狱
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles