Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Plant test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Plant category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tak =

shùzhī
树枝

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiānrénzhǎng
仙人掌


vruchtbeginsel =

zǐ fáng
子房

huā guàn
花冠huā guàn
花冠
blad =

shù, mù
树, 木

cǎo

gēn


plant =

gēn

huāè
花萼

shuǐguǒ
水果

zhíwù
植物
cactus =

shuǐguǒ
水果

huābàn
花瓣

xiānrénzhǎng
仙人掌

shù, mù
树, 木
wortel =

zǐ fáng
子房

huā

xiānrénzhǎng
仙人掌

gēn
doorn, stekel =

huāè
花萼

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
schors =

shuǐguǒ
水果

shùpí
树皮zhù tóu
柱头
kelkblad =

pí kǒng
皮孔

huā zhù
花柱

shùzhī
树枝

huāè
花萼
knop =

zhù tóu
柱头

shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房


stengel, steel =

huābàn
花瓣

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

pí kǒng
皮孔

jīng
steel, stengel =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zǐ fáng
子房

jīng


kruid =

huā

cǎoběn zhíwù
草本植物

huābàn
花瓣

huābàn
花瓣
lenticel =

jīng

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

pí kǒng
皮孔


plantaardig =

shùpí
树皮

jīng

shūcài
蔬菜

zhíwù
植物
bloem =

shūcài
蔬菜

gēn

huā

huā zhù
花柱
bladsteel =

zhù tóu
柱头

shūcài
蔬菜

shuǐguǒ
水果

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
bloem =

jīng

huā

shùpí
树皮

huā zhù
花柱
meeldraad =

shùpí
树皮

xióng ruǐ
雄蕊

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā
gras =

huā

cǎo

huā

huā
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles