Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Nummer test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Nummer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vierhonderd =

liǔshí
六十

sìbǎi
四百

shíjiǔ
十九

sānqiān
三千
zevenduizend =sānshí`èr
三十二

qīqiān
七千

shísān
十三
honderd twee =

jiǔshí
九十

yībǎi líng èr
一百零二

shísān
十三

bābǎi
八百
eenentwintig =

èrshíyī
二十一

shísān
十三

bābǎi
八百

sìbǎi
四百
vijf =

liùbābǎi
八百

qīqiān
七千
zeven =

yīqiānwàn
一千万

yīqiānwàn
一千万

hàomǎ
号码


twintig =

sānqiān
三千

bāshí
八十

sìshí`èr
四十二

èrshí
二十
achtduizend =

yīqiān
一千

bāqiān
八千èr
tweeëndertig =

jiǔbǎi
九百

wǔbǎi
五百

sānshí`èr
三十二

shíjiǔ
十九
acht =

shíqī
十七

èr

shíliù
十六


eenenvijftig =

yībǎi líng èr
一百零二

shísān
十三

yīqiān
一千

wǔshíyī
五十一
eenentachtig =

èrqiān
二千

èrshí
二十

liǔshí
六十

bāshíyī
八十一
tweeëntwintig =

èrshí`èr
二十二

yīyì
一亿

qīshíyī
七十一

hàomǎ
号码
tachtig =

bāshí
八十

shíjiǔ
十九

èr

bāshíyī
八十一
zeventig =

qīshí
七十

shíbā
十八

shíjiǔ
十九

jiǔshíyī
九十一
driehonderd =bāshíyī
八十一

sānbǎi
三百

jiǔshí
九十
eenenzestig =

yīqiān
一千

èrbǎi
二百

shísān
十三

liǔshíyī
六十一
dertig =

shíqī
十七

shíyì
十亿

bāshí
八十

sānshí
三十
zestig =

liùqiān
六千

shíyī
十一

liǔshí
六十

jiǔqiān
九千
zeshonderd =

liùbǎi
六百

shí

hàomǎ
号码

bāqiān
八千
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles