Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Nummer test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Nummer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vijfhonderd =

wǔqiān
五千

wǔbǎi
五百yībǎi líng yī
一百零一
negenhonderd =

shíqī
十七

jiǔbǎi
九百

sānqiān
三千

sānbǎi
三百
vijf =

liùbǎi
六百

èrshíyī
二十一yībǎi
一百
zeven =

èrbǎi líng yī
二百零一jiǔqiān
九千

shísān
十三
tweeëntwintig =

jiǔshí
九十

sìqiān
四千

qībǎi
七百

èrshí`èr
二十二
tweehonderd =

èrbǎi
二百

shíbā
十八

shíliù
十六

bāqiān
八千
biljoen =

yīqiān
一千

shíyì
十亿

sānshíyī
三十一

èrqiān
二千
twee =

èr

yībǎi líng yī
一百零一

yībǎi
一百

shíyì
十亿
eenenzeventig =

qīshíyī
七十一

yīwàn
一万

èrqiān
二千

wǔshí
五十
tweeëndertig =

bāqiān
八千

bāshí
八十

sānshí`èr
三十二


zestien =

shíliù
十六

yīwàn
一万

qīqiān
七千

qībǎi
七百
honderdduizend =

èrbǎi
二百

yī bǎi yì
一百亿

shíwàn
十万


honderd =

shísān
十三

shíjiǔ
十九

qīqiān
七千

yībǎi
一百
eenenvijftig =

sìshíyī
四十一

sān

yīwàn
一万

wǔshíyī
五十一
zeventig =shíyī
十一

qīshí
七十

shíbā
十八
vierhonderd =

wǔshí
五十yīqiānwàn
一千万

sìbǎi
四百
eenentwintig =

èr

sānqiān
三千

èrshíyī
二十一

yīwàn
一万
honderd een =bābǎi
八百

jiǔshíyī
九十一

yībǎi líng yī
一百零一
een =

jiǔshí
九十

bāqiān
八千shíwàn
十万
tienmiljoen =

sānshí`èr
三十二

yī bǎi yì
一百亿

yīqiānwàn
一千万

shíyì
十亿
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles