Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Natuur test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Natuur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ravijn =

léishēng
雷声

chìdào
赤道

sānjiǎozhōu
三角洲

shēngǔ
深谷
stortbui, wolkbreuk =

bàofēngyǔ
暴风雨

lùzhōu
绿洲

cónglín, mìlín
丛林, 密林

làng
meer =

shāmò
沙漠

xuánwō
旋涡

yún


engte, straat =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

xiǎohé, xī
小河, 溪

xuěduī
雪堆

hǎixiá
海峡
zee =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

hǎi

zhèndòng
震动

xuànfēng
旋风
tij =

hǎidǎo
海岛

cháo

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
orkaan =

zìránjiè
自然界

hǎidǎo
海岛

jùfēng
飓风


Noordpool =

chìdào
赤道

běijí
北极

hǎixiá
海峡

wēifēng
微风
tyfoon, taifoen =

táifēng
台风

dàfēng
大风

léishēng
雷声

shēngǔ
深谷
equator, evenaar =

bàofēngyǔ
暴风雨xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

chìdào
赤道
dal, vallei =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

bīng

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

jiàn xíe quán
间歇泉
tektonische plaat =

wēifēng
微风

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

xiǎohé
小河

dìqiú
地球
sneeuwvlok =

xuě huā
雪花

shǎndiàn
闪电

shùlín
树林

xuánwō
旋涡
donder =

léi

hǎitān
海滩

dìzhèn
地震

tǔdì
土地
stroom =

pùbù
瀑布

xiǎohé
小河

hǎi

dàfēng
大风
delta =

dìgōu
地沟

sānjiǎozhōu
三角洲

tǔdì
土地


tsunami =

chìdào
赤道

shāmò
沙漠

hǎixiào
海啸

xuě
modder, slijk =

tiānqì
天气

xuànfēng
旋风

wēifēng
微风


bos =

táifēng
台风

hǎi`ànxiàn
海岸线

shùlín
树林

chìdào
赤道
strand, oever =sēnlín
森林

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

hǎitān
海滩
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles