Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Natuur test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Natuur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cycloon =

wēifēng
微风

shùlín
树林

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
zee =

hǎixièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

lùzhōu
绿洲
regen =

chìdào
赤道

hǎi

shān, shānyuè
山, 山岳


wind =

pùbù
瀑布

bīngzhù
冰柱

hǎidǎo
海岛

fēng
bries =

cháo

huǒshān
火山wēifēng
微风
woud =

xuánwō
旋涡

sēnlín
森林jiàn xíe quán
间歇泉
eiland, vluchtheuvel =

léishēng
雷声

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

hǎidǎo
海岛

hǎixiào
海啸
tektonische plaat =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

hǎixiá
海峡

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
donder =

wēifēng
微风

léi

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

yǔjiāxuě
雨夹雪
grond, aarde =

hǎi`ànxiàn
海岸线

zìránjiè
自然界

zhèndòng
震动

dìqiú
地球
sneeuw =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

dàfēng
大风

xuě

běijí
北极
woestijn =

lùzhōu
绿洲

xuěduī
雪堆

hǎixiào
海啸

shāmò
沙漠
beek =

shāmò
沙漠

fēngbào
风暴

xiǎohé, xī
小河, 溪


storm =

fēngbào
风暴

yǔjiāxuě
雨夹雪

xuánwō
旋涡

léishēng
雷声
harde wind =

dàfēng
大风

xuànfēng
旋风

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

fēngbào
风暴
aarde, grond, fond, bodem =

shān, shānyuè
山, 山岳

pùbù
瀑布

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

píngchuān
平川
rivier =

tǔdì
土地

bīng

yún


sneeuwvlok =

fǔshí
腐蚀

sēnlín
森林

yún

xuě huā
雪花
snowjacht, sneeuwbank =

xuě

xuěduī
雪堆

zìránjiè
自然界

nánjí
南极
natte sneeuw of hagel met regen =

zìránjiè
自然界

yǔjiāxuě
雨夹雪

fēngbào
风暴

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles