Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Zoogdier test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Zoogdier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

apekop =

xīngxīng
猩猩

cāngshǔ
仓鼠

hóu

dàxīngxīng
大猩猩
mouse =

shǔ

liègǒu
鬣狗

yǒu dài dòngwù
有袋动物

xīniú
犀牛
jaguar =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹túnshǔ
豚鼠

běijíxióng
北极熊
buffel =

shuǐniú
水牛

lèirényuán
类人猿

dàishǔ
袋鼠

huān
stekelvarken =

háozhū
豪猪

liègǒu
鬣狗jiā chù
家畜
panter =

xīngxīng
猩猩

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

hēibào
黑豹

liègǒu
鬣狗
hond =

shuǐniú
水牛

gǒu

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

túnshǔ
豚鼠
das =

chángjǐnglù
长颈路língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

huān
marmot =

hēixīngxīng
黑猩猩

túnshǔ
豚鼠

chái

shīzi
狮子
jakhals =

cāngshǔ
仓鼠

yáng


鹿

chái
kameel =

xīniú
犀牛

xīngxīng
猩猩

luòtuo
骆驼

yáng
ijsbeer =

zhū

běijíxióng
北极熊dàxīngxīng
大猩猩
baviaan =

fèifèi
狒狒

zhū

túnshǔ
豚鼠

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
big =

zhū

hēibào
黑豹yǎnshǔ
鼹鼠
cavia =

yáng

dàxīngxīng
大猩猩

yěniú
野牛

túnshǔ
豚鼠
beer =

shǔ

hélí
河狸

lèirényuán
类人猿

xióng
zoogdier =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

shǔ

qú jīng
鼩鼱
huisdier =

jiā chù
家畜

cìwèi
刺猬

chángjǐnglù
长颈路

cāngshǔ
仓鼠
guinees biggetje =

yěniú
野牛

fèifèi
狒狒

túnshǔ
豚鼠

qú jīng
鼩鼱
knaagdier =

zhū

yǎnshǔ
鼹鼠

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

mí hóu
猕猴
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles