Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Begroetingen test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Begroetingen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

goede morgen =

wǎn shàng hǎo
晚上好

zǎo shàng hǎo
早上好

nǐ ne?
你呢?

wǎn ān
晚安
excuses =

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见

duì bú qǐ
对不起

nǐ hǎo, wèi
你好, 喂

nǐ ne?
你呢?
Hoe gaat het? =

nǐ hǎo
你好

qǐng

nǐ hǎo, wèi
你好, 喂

nǐ hǎo, wèi
你好, 喂
goede middag =

fēi cháng gǎn xiè
非常感谢

zài jiàn
再见

xià wǔ hǎo
下午好

zǎo shàng hǎo
早上好
tot straks =

duì bú qǐ
对不起

zài jiàn
再见

duì bú qǐ
对不起

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见
goede nacht =

wǎn ān
晚安

duì bú qǐ
对不起

duì bú qǐ
对不起

wǎn shàng hǎo
晚上好
En u? En jij? =

zài jiàn
再见

xiè xiè nǐ
谢谢你

nǐ ne?
你呢?

qǐng
Alstublieft =

nǐ hǎo, wèi
你好, 喂

qǐng

wǎn ān
晚安

wǎn shàng hǎo
晚上好
dank je, dank u =

xiè xiè nǐ
谢谢你

xià wǔ hǎo
下午好

xià wǔ hǎo
下午好

zǎo shàng hǎo
早上好
hallo =

duì bú qǐ
对不起

nǐ hǎo, wèi
你好, 喂

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见
Groeten =

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见

duì bú qǐ
对不起

wèn hòu, dǎ zhāo hu!
问候, 打招呼!

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见
dag!, vaarwel! =

zài jiàn
再见

wèn hòu, dǎ zhāo hu!
问候, 打招呼!

xià wǔ hǎo
下午好

zài jiàn, huí tóu jiàn
再见, 回头见
hartelijk danken =

zǎo shàng hǎo
早上好

nǐ hǎo
你好

wǎn ān
晚安

fēi cháng gǎn xiè
非常感谢
goede avond =

wèn hòu, dǎ zhāo hu!
问候, 打招呼!

wǎn shàng hǎo
晚上好

xiè xiè nǐ
谢谢你

zài jiàn
再见
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles