Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Bloem test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Bloem category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gladiool =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yīyèlán
一叶兰

huángshuǐxiān
黄水仙

jiàn lán
剑兰
narcis =

shuǐxiānshǔ
水仙属

huā

dàlìjú
大麗菊

huā
begonia =

xiàngrìkuí
向日葵

xiàngrìkuí
向日葵

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

hànjīnlián
旱金莲
goudsbloem =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

jīnzhǎnhuā
金盏花

dàlìjú
大麗菊

huángshuǐxiān
黄水仙
aspidistra =

xiānkèlái
仙客来

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiānkèlái
仙客来

yīyèlán
一叶兰
azalea =dùjuān
杜鹃

yǔshàndòu
羽扇豆

xiānkèlái
仙客来
wilde hyacint =

júhuā
菊花

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

huángshuǐxiān
黄水仙
lupin(e) =

dùjuān
杜鹃

yuānwěi
鸢尾

yǔshàndòu
羽扇豆

púgōngyīng
蒲公英
roos =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yùjīnxiāng
郁金香

huā

méiguì
玫瑰
anemoon =

xuělián
雪莲

yùjīnxiāng
郁金香

lánhuā
兰花

yínliánhuā
银莲花属
gloxinia =

xuělián
雪莲dà yán tóng
大岩桐

huángshuǐxiān
黄水仙
alpenviooltje =

dīngxiāng
丁香

xiānkèlái
仙客来

dīngxiāng
丁香

yě fēng xìn zǐ
野风信子
bloem =

huā

fēi yàn cǎo
飞燕草

dàlìjú
大麗菊

yuānwěi
鸢尾
fuchsia =

dà yán tóng
大岩桐

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

huā

yǔshàndòu
羽扇豆
gele narcis =

huángshuǐxiān
黄水仙

xiùqiúhuā
绣球花

yīyèlán
一叶兰

dà yán tóng
大岩桐
papaver =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yīngsù
罂粟

dàlìjú
大麗菊

dīngxiāng
丁香
distel =

xiānkèlái
仙客来dīngxiāng
丁香

zǐwǎn
紫菀
sneeuwklokje =

xuělián
雪莲

chújú
雏菊

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dàlìjú
大麗菊
zonnebloem =

xiānkèlái
仙客来

xiàngrìkuí
向日葵

dùjuān
杜鹃

yǔshàndòu
羽扇豆
madeliefje =

xiānkèlái
仙客来

chújú
雏菊

yínliánhuā
银莲花属

shuǐxiānshǔ
水仙属
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles