Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Vis test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Vis category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schelpdier =

qīng

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)biān yú
蝙鱼
heilbot =

gǒuyú
狗鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

dié
zalm =

qīng

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

yóuyú
鱿鱼

guī
haai =

qīng

yáo kē
鳐科

shāyú
鲨鱼

xiǎoxiā
小虾
oester =

shànbèi
扇贝

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

yáo mù
鳐目
pijlinktvis =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

zūnyú
鳟鱼

yóuyú
鱿鱼

shānhú
珊瑚
spijkerrog =

yáo kē
鳐科

shāyú
鲨鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
rog =

zūnyú
鳟鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

yáo mù
鳐目
schaaldier =

shānhú
珊瑚

xiè

xuě

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
neteldieren =ténghú
藤壶

cìbāo dòngwù
刺胞动物

jīnyú
金鱼
karper =

jīnyú
金鱼

shànbèi
扇贝

shànbèi
扇贝

lǐyú
鲤鱼
haring =

fēiyú
鲱鱼yáo kē
鳐科

qīng
tonijn =jīnqiāngyú
金枪鱼

yóuyú
鱿鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
schulpwerk =

yáo mù
鳐目

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

xuě

shànbèi
扇贝
garnaal =

shànbèi
扇贝

xiǎoxiā
小虾

dàbǐmùyú
大比目鱼

yáo mù
鳐目
eendemossel =

ténghú
藤壶

yáo kē
鳐科

xiǎoxiā
小虾

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
zeewolf, de meerval =

yáo mù
鳐目

dié

shànbèi
扇贝

niánfǎng mù
鲇形目
goudvis =

jīnyú
金鱼

shànbèi
扇贝

yáo kē
鳐科

jīnqiāngyú
金枪鱼
schol =

dié

xièjīnqiāngyú
金枪鱼
hondshaai =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shàn, màn
鳝, 鳗

shāyú
鲨鱼
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles