Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Drank test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Drank category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

alcoholisch drank =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

chá

yǐnliào
饮料

jiǔ
cider =

xuělìjiǔ
雪梨酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

fútèjiā
伏特加
port =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔ
gin =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

fútèjiā
伏特加
koffie =

kāfēidòu
咖啡豆

báilándì
白兰地

jīwěijiǔ
鸡尾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
appelwijn =

báilándì
白兰地

lǜ chá
绿茶

xuělìjiǔ
雪梨酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
brandewijn =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

lǜ chá
绿茶

jiǔ

báilándì
白兰地
bier =

jiǔ

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

báilándì
白兰地

píjiǔ
啤酒
lagerbier =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔjīng
酒精
kwast =

jiǔjīng
酒精

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

fútèjiā
伏特加
warme chocolademelk =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
water =

báilándì
白兰地

fútèjiā
伏特加

shuǐ

báilándì
白兰地
alcohol =

kāfēidòu
咖啡豆

fútèjiā
伏特加

jiǔjīng
酒精

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
milkshake =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎixī
奶昔

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ
cognac =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

báilándì
白兰地
vruchtensap =

lǜ chá
绿茶

báilándì
白兰地

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

báilándì
白兰地
jenever =

chá

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
vermout =

jiǔjīng
酒精

báilándì
白兰地

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
drank, dronk =

báilándì
白兰地

yǐnliào
饮料

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

shuǐ
groene thee =

lǜ chá
绿茶

báilándì
白兰地

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles