Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Richting test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Richting category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

west =

duìmiàn
对面

xiàmiàn
下面


西

duìmiàn
对面
oppervlakte, het oppervlak =

dōng

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fùjìn
附近
rechts, rechter =

wàimiàn
外面

gōngzhèng
公正

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
daar =

shàngmiàn
上面

zuǒbiān
左边

wǎng nàlǐ
往哪里

wàimiàn
外面
na =

xiàng xià de
向下的

wǎng nàlǐ
往哪里

jìn

hòumiàn
后面
het dicht liggen =

línjìn
邻近

xiàmiàn
下面

duìmiàn
对面

gōngzhèng
公正
achter, achterkant (side) =

hòumiàn
后面

běi

lǐmiàn
里面

xiàngshàngde
向上的
zuid =

nán


西

zài nà biān
在那边

lǐmiàn
里面
voor, voorkant (side) =

shàngmiàn
上面


西

wàimiàn
外面

zhèngmiàn
正面
buiten =

lǐmiàn
里面

jìn

zhèlǐ
这里

zuǒbiān
左边
oost =

dōng

gōngzhèng
公正

miànjì
面积

jìn
naast, bij =

zuǒbiān
左边


西

xiàng xià de
向下的

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
boven =

hòumiàn
后面

wàimiàn
外面

wàimiàn
外面

shàngmiàn
上面
links, linker =

zuǒbiān
左边

wàimiàn
外面

dōng

xiàng xià de
向下的
beneden =

yuǎn

línjìn
邻近

xiàmiàn
下面

xiàng xià de
向下的
noord =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

jìn

běi

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
ver =

shàngmiàn
上面

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

yuǎn
tegenover =

lǐmiàn
里面

shàngmiàn
上面

duìmiàn
对面

lǐmiàn
里面
neerwaarts, naar beneden =

hòumiàn
后面

xiàng xià de
向下的

zhèlǐ
这里

gōngzhèng
公正
hier =

zhèlǐ
这里

wǎng nàlǐ
往哪里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàng xià de
向下的
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles