Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Richting test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Richting category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

oost =

línjìn
邻近

xiàngshàngde
向上的

dōng

xiàng xià de
向下的
boven =

shàngmiàn
上面

duìmiàn
对面

zhèngmiàn
正面

běi
west =


西

zài nà biān
在那边

běi

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
beneden =

jìn

zài nà biān
在那边

zhèlǐ
这里

xiàmiàn
下面
Richting =

hòumiàn
后面

wǎng nàlǐ
往哪里

shuōmíng
说明

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
rechts, rechter =

gōngzhèng
公正

zài nà biān
在那边

zhèngmiàn
正面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
zuid =

duìmiàn
对面

nán

wǎng nàlǐ
往哪里

wǎng nàlǐ
往哪里
bijna =

jìn

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shàngmiàn
上面
achter, achterkant (side) =

dōng

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàngshàngde
向上的

hòumiàn
后面
het dicht liggen =

miànjì
面积

nán

shàngmiàn
上面

línjìn
邻近
neerwaarts, naar beneden =

xiàmiàn
下面

gōngzhèng
公正

shàngmiàn
上面

xiàng xià de
向下的
tegenover =


西

gōngzhèng
公正

duìmiàn
对面

wǎng nàlǐ
往哪里
opwaarts, naar boven =

xiàngshàngde
向上的

duìmiàn
对面

wǎng nàlǐ
往哪里

xiàmiàn
下面
ginder =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài nà biān
在那边

yuǎn

lǐmiàn
里面
oppervlakte, het oppervlak =

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

běi

xiàngshàngde
向上的
na =

zhèngmiàn
正面

línjìn
邻近

wàimiàn
外面

jìn
noord =

xiàngshàngde
向上的

běi

dōng

jìn
voor, voorkant (side) =

wǎng nàlǐ
往哪里

duìmiàn
对面

zhèngmiàn
正面

wàimiàn
外面
buiten =

lǐmiàn
里面

gōngzhèng
公正

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
links, linker =

zuǒbiān
左边

jìn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

miànjì
面积
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles