Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Dier test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Dier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zoogdier =

niǎozuǐ
鸟嘴

māo de húzi
猫的胡子

niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
zak =

niǎo, qín
鸟, 禽

dòngwù
动物

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

yù`érdài
育儿袋
dinosaurus =

yù`érdài
育儿袋

kǒnglóng
恐龙

niǎohuì
鸟喙

māo de húzi
猫的胡子
vis =

lín

ruǎnmáo
软毛

lín


giftand =

bízi
鼻子

jiānyá
尖牙

niǎohuì
鸟喙

bízi
鼻子
schub =

zōng

lín

zhuǎzi
爪子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
reptiel =

lín

niǎozuǐ
鸟嘴

niǎozuǐ
鸟嘴

páxíng dòngwù
爬行动物
neus =

yǔmáo
羽毛

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎozuǐ
鸟嘴

bízi
鼻子
manen =

ruǎnmáo
软毛

wěiba
尾巴

yù`érdài
育儿袋

zōng
staart =

yǔmáo
羽毛

zhuǎzi
爪子

niǎohuì
鸟喙

wěiba
尾巴
snor =

māo de húzi
猫的胡子

zōngpáxíng dòngwù
爬行动物
snavel =

wěiba
尾巴

niǎohuì
鸟喙

niǎozuǐ
鸟嘴

dòngwù
动物
vogel =

niǎo, qín
鸟, 禽

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

niǎozuǐ
鸟嘴

niǎohuì
鸟喙
bont =

yù`érdài
育儿袋

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙

niǎo, qín
鸟, 禽
veer =

jiānyá
尖牙

niǎozuǐ
鸟嘴

yǔmáo
羽毛

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
poot =

ruǎnmáo
软毛

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物
dier =

māo de húzi
猫的胡子

dòngwù
动物

māo de húzi
猫的胡子

jiānyá
尖牙
bek =

kǒnglóng
恐龙

niǎozuǐ
鸟嘴

māo de húzi
猫的胡子

niǎohuì
鸟喙
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles