Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 宗教 test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the 宗教 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ユダヤ人 =

guāncai
棺材

shèngjiéde
圣洁的

xìngshì
幸事

yóutàirén
犹太人
天国 =

miàoyǔ
庙宇

zōngjiào de
宗教的

tiāntáng
天堂

jiàotáng
教堂
司教 =

zōngjiào
宗教

zōngjiào
宗教

jìngfèng
敬奉

zhǔjiào
主教
女神 =

lābǐ
拉比

nǚshén
女神

chànhuǐ
忏悔

èmó
恶魔
神殿 =

jīdūjiào
基督教

zōngjiào
宗教

jìngfèng
敬奉

miàoyǔ
庙宇
棺 =

guāncai
棺材

xìntú
信徒

shèngjīng
圣经

lābǐ
拉比
司祭職 =

shèngzhí
圣职

jiàotáng
教堂

yóutàirén
犹太人

yóutàirén
犹太人
大魔王, サテン =

qídǎowén
祈祷文

sādàn
撒旦

jīdūjiào
基督教

cìfú
赐福
パーテル =

shényù
神谕

dàzhǔjiào
大主教

fójiào
佛教

shénfù
神父
祈る =

qīngzhēnsì
清真寺

qídǎo
祈祷

shényù
神谕

tiāntáng
天堂
キリスト =

jīdū
基督

bùdào
布道

nǚshén
女神

qídǎowén
祈祷文
イスラム教寺院, モスク =

jīdūtú
基督徒

sādàn
撒旦

tiāntáng
天堂

qīngzhēnsì
清真寺
こくはく告白 =

zōngjiào
宗教

chànhuǐshì
忏悔室

xìngshì
幸事

yùyánjiā
预言家
信心深い =

shàngdìde
上帝的

pǔbiàntú
普遍徒shényù
神谕
予言 =

xìntú
信徒

zōngjiào de
宗教的

yùyán
预言

sādàn
撒旦
大司教 =

dàzhǔjiào
大主教

qīngzhēnsì
清真寺

guāncai
棺材

qídǎowén
祈祷文
ラビ =

shényù
神谕

jīdūjiào
基督教

lābǐ
拉比

dìyù
地狱
チャペル =

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

xiǎo jiàotáng
小教堂

shèngjiéde
圣洁的

shényù
神谕
悪魔 =

fójiào
佛教

zhǔjiào
主教

mùdì
墓地

sādàn
撒旦
仏教 =

xǐlǐ
洗礼

cìfú
赐福

zōngjiào
宗教

fójiào
佛教
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles