Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 宗教 test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the 宗教 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

キリスト教 =

jīdūjiào
基督教

jìngfèng
敬奉

xìngshì
幸事

mùdì
墓地
司祭職 =

mùsīlín
穆斯林

shèngzhí
圣职

tiānshǐ
天使


信心深い =

shàngdìde
上帝的

zōngjiào de
宗教的

dàzhǔjiào
大主教


司教 =

shàngdì
上帝

jìngfèng
敬奉

zhǔjiào
主教

guāncai
棺材
悪魔 =

yùyánjiā
预言家

sādàn
撒旦

shèngjīng
圣经

yùyánjiā
预言家
祝福する =

chànhuǐ
忏悔

cìfú
赐福

yùyánjiā
预言家

yóutàide
犹太的
ユダヤ人の =

yóutàide
犹太的

shǐtú
使徒

xiǎo jiàotáng
小教堂

jìngfèng
敬奉
予言 =

yóutàirén
犹太人

shénfù
神父

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

yùyán
预言
チャペル =

shèngdì
圣地

xìngshì
幸事

shǐtú
使徒

xiǎo jiàotáng
小教堂
予言者 =

shényù
神谕

shèngzhí
圣职

fójiào
佛教徒

jiàoqū mùshī
教区牧师
イスラム教寺院, モスク =

chànhuǐshì
忏悔室

jìngfèng
敬奉

qīngzhēnsì
清真寺

yùyánjiā
预言家
説教する =

èmó
恶魔

mùdì
墓地

bùdào
布道

miàoyǔ
庙宇
神 =

shàngdì
上帝

qídǎowén
祈祷文

mùdì
墓地

miàoyǔ
庙宇
イスラム教徒 =

shénfù
神父

mùsīlín
穆斯林

pǔbiàntú
普遍徒

sēnglǚ
僧侣
主任司祭 =

jiàoqū mùshī
教区牧师

qīngzhēnsì
清真寺

zhǔjiào
主教

shèngjiéde
圣洁的
地獄 =

shèngjiéde
圣洁的

èmó
恶魔

dìyù
地狱


キリスト =

shénfù
神父

shèngdì
圣地

yóutàide
犹太的

jīdū
基督
パーテル =

shénfù
神父

sādàn
撒旦

mùsīlín
穆斯林

jīdūjiào
基督教
キリスト教徒 =

dàzhǔjiào
大主教

jīdūtú
基督徒

fójiào
佛教徒

pǔbiàntú
普遍徒
祝福 =

shèngdì
圣地

qídǎowén
祈祷文

xìngshì
幸事

bùdào
布道
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles