Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 ほ乳動物 test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the ほ乳動物 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

げっ歯類 =

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

liègǒu
鬣狗

yěniú
野牛

shíyǐshòu
食蚁兽
ブタ =

yǒu dài dòngwù
有袋动物

zhūbānmǎ
斑马
有袋類 =chái

yǒu dài dòngwù
有袋动物

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
ジャッカル =

xīngxīng
猩猩

shǔ

shǔ

chái
モルモツト =

shǔ

hǎishī
海狮

hēibào
黑豹

túnshǔ
豚鼠
家畜 =

shíròu dòngwù
食肉动物

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

jiā chù
家畜

sōngshǔ
松鼠
ネズミ =

dàshǔ
大鼠

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
ヤマアラシ =

gǒu

shuǐniú
水牛

háozhū
豪猪


ヒョウ =

záshí dòngwù
杂食动物


鹿

luòtuo
骆驼

hēibào
黑豹
類人猿 =

chángjǐnglù
长颈路

shíchóng dòngwù
食虫动物

lèirényuán
类人猿


アナグマ =

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

niú

huān

qiúyú
犰狳
ゴリラ =háozhū
豪猪

dàxīngxīng
大猩猩

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
サイ =

hǎitún
海豚

dàshǔ
大鼠

cāngshǔ
仓鼠

xīniú
犀牛
モグラ =

běijíxióng
北极熊

xīniú
犀牛

huān

yǎnshǔ
鼹鼠
ハイエナ =

hóuliègǒu
鬣狗

shīzi
狮子
アルマジロ =

cāngshǔ
仓鼠

shīzi
狮子

qiúyú
犰狳

xiàng
ウサギ =

chái

fèifèi
狒狒

fù shǔ
负鼠


モグラ =

dàishǔ
袋鼠

xīngxīng
猩猩

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

yǎnshǔ
鼹鼠
リス =gǒu

yěniú
野牛

sōngshǔ
松鼠
霊長類 =

dàishǔ
袋鼠

luòtuo
骆驼

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

jīngyú
鲸鱼
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles