Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dizionario Italiano-Mandarina Forza e Energia test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Forza e Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

accelerazione =

chōnglì
重力

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

jiā sù dù
加速度

shēng zhàng
声障
riflessione =

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhí liú diàn
直流电

fǎn guāng
反光

běi jí
北极
positivo =

hóng wài xiàn
红外线

zhèng de
正的

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

nán jí
南极
onda =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

tuī jìn lì
推进力jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
luce visible =

chǎng lì xiàn
场力线

zhèng xián bō
正弦波

jiǎn sù dù
减速度

kě jiàn guāng
可见光
muro del suono =

guǐ dào
轨道

zǔ lì
阻力

shēng zhàng
声障

chì lì
斥力
forza =

běi jí
北极

zhèng de
正的lì liàng
力量
frenare =

shēng sù
声速

gōng lǜ
功率

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

jiǎn sù dù
减速度
tensione, voltaggio =

hóng wài xiàn
红外线

fēng zhí
峰值

diàn lì
电力

diàn yā
电压
polarità =

zǔ lì
阻力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

pín lǜ
频率

chì lì
斥力
decelerazione =

fēng zhí
峰值

tuī lì
推力

jiǎn sù dù
减速度

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
picco =

fēng zhí
峰值

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

diàn cí de
电磁的

nán jí
南极
polo nord =

bō cháng
波长

běi jí
北极

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

diàn yā
电压
centrifugo, centrifuga =

lí xīn lì de
离心力的

guāng pǔ
光谱

chǎng lì xiàn
场力线

yùn dòng
运动
visible =

kě jiàn guāng
可见光

fēng zhí
峰值

shēng sù
声速

fēng zhí
峰值
watt =

wǎ tè
瓦特

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

zhèng de
正的

yīn bō
音波
linea neutra =

中性线
中性线

diàn dòng bō xíng
电动波形

jì xiàn
迹线

pín lǜ
频率
repulsione =

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

guǐ dào
轨道

wǎ tè
瓦特

chì lì
斥力
magnetismo =

shēng bō
声波

diàn cí de
电磁的

cí lì
磁力

shēng bō
声波
ciclo =

diàn dòng bō xíng
电动波形

guāng

chǎng lì xiàn
场力线

kě jiàn guāng
可见光
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles