Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dizionario Italiano-Mandarina Forza e Energia test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Forza e Energia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

frenare =

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

jiā sù dù
加速度

lí xīn lì de
离心力的

中性线
中性线
polo sud =

tuī lì
推力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

fǎn guāng
反光

nán jí
南极
onda =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

zhí liú diàn
直流电shēng bō
声波
raggi X =

āi kè sī shè xiàn
X射线

cítiě
磁铁

cítiě
磁铁

zhèng xián bō
正弦波
magnetismo =

diàn liú
电流

cí lì
磁力

jiā sù dù
加速度


ciclo =

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhèng de
正的

hóng wài xiàn
红外线

xī yǐn lì
吸引力
elettromagnettico/a =

diàn lì
电力

diàn cí de
电磁的

lì liàng
力量

jīnglì
精力
spettro =

chōnglì
重力

cí lì
磁力

guāng pǔ
光谱

diàn dòng bō xíng
电动波形
ultravioletto =

zǐ wài xiàn
紫外线

zhèng xián bō
正弦波

shēng sù
声速

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
raggi gamma =

guāng pǔ
光谱

cí lì
磁力

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

cí lì
磁力
infrarosso =

zhèng de
正的

zhí liú diàn
直流电

hóng wài xiàn
红外线

jiǎn sù dù
减速度
spinta =

jiǎn sù dù
减速度

gōng lǜ
功率

zhèng de
正的

tuī lì
推力
polarità =

tuī jìn lì
推进力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

guāng

zǐ wài xiàn
紫外线
ultrasuono =

guǐ dào
轨道

kě jiàn guāng
可见光

hóng wài xiàn
红外线

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
centrifuga forza =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

zǐ wài xiàn
紫外线

diàn dòng bō xíng
电动波形

diàn liú
电流
onda sinusoidale =

shēng zhàng
声障

zhèng xián bō
正弦波

fēng zhí
峰值

zhèng de
正的
polo nord =

chǎng lì xiàn
场力线

běi jí
北极

cícháng
磁场

lì liàng
力量
muro del suono =

shēng zhàng
声障

yīn bō
音波

shēng yīn
声音

中性线
中性线
suono =

shēng yīn
声音

guāng pǔ
光谱

chōnglì
重力

guāng pǔ
光谱
linea di forza =

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

fēng zhí
峰值

cítiě
磁铁

chǎng lì xiàn
场力线
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles