Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Kamus Bahasa Cina Buah-buahan test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Buah-buahan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ara =

mù guā
木瓜

wúhuāguǒ
无花果mángguǒ
芒果
apricot, aberikos =

xìng

píngguǒ
苹果

mù guā
木瓜


kurma =

yīngtao
樱桃

shuǐguǒ
水果

zǎoyēzi
枣椰子

pútáo
葡萄
pir =

fānshíliú
番石榴mángguǒ
芒果

lǐzi
李子
stroberi, arbei =

cǎoméi
草莓

pútáo
葡萄

táo

zǎoyēzi
枣椰子
frambus =

cùlì
醋栗

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果

cǎoméi
草莓
rasberi =

zǎoyēzi
枣椰子

xiāngjiāo
香蕉xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
nanas =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子fènglí
风梨

zǎoyēzi
枣椰子
jambu klutuk, jambu batu =

fānshíliú
番石榴

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xìng

zǎoyēzi
枣椰子
persik =

wúhuāguǒ
无花果

xiāngjiāo
香蕉

táo

wúhuāguǒ
无花果
ceri =

yīngtao
樱桃

lǐzi
李子

lǐzi
李子

zǎoyēzi
枣椰子
anggur =

wúhuāguǒ
无花果

pútáo
葡萄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xiāngjiāo
香蕉
tomat =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mù guā
木瓜

lǐzi
李子

xīhóngshì
西红柿
jeruk =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

fānshíliú
番石榴

mù guā
木瓜

zǎoyēzi
枣椰子
kiwi =míhóutáo
猕猴桃

xīhóngshì
西红柿

lǐzi
李子
pisang =

xiāngjiāo
香蕉

táo

xīhóngshì
西红柿

píngguǒ
苹果
mangga =

lǐzi
李子

mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉

fènglí
风梨
buah-buahan =

wúhuāguǒ
无花果

táo

shuǐguǒ
水果

xīhóngshì
西红柿
apel =

mángguǒ
芒果

shuǐguǒ
水果

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓
plam =

cǎoméi
草莓

lǐzi
李子

xīhóngshì
西红柿

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles