jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γλώσσα test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Γλώσσα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


παρακείμενος =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

wán chéng shì
完成式

shuō huà
说话

jiāng lái shí tài
将来时态
ουνομιλία =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

dòng cí
动词

kǒng bù de
恐怖的

tán huà
谈话
ρεπορτάς =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

bào gào
报告

wén běn; kè wén
文本; 课文

chuán dān
传单
ορθογραφία =

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

shū xiě
书写

yuè lǎn
阅览

dài cí
代词
χαρτί =

wén xué
文学

fēn hào
分号

zhǐ zhāng
纸张

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
σύμβολο =

wén běn; kè wén
文本; 课文

míng cí
名词

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

yuè lǎn
阅览
παρακαλώ =

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

lián huán màn huà
连环漫画

yǔ fǎ shū
语法书

dài cí
代词
αντωνυμία =

tán huà
谈话

gāng bǐ
钢笔

dài cí
代词

xiàn zài shì shí tài
现在式时态
εγχειρίδιο =

jù hào
句号

shí tài
时态

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

zì mǔ
字母
κόμμα =

shù zì
数字

dòu hào
逗号

shū xiě
书写

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
κουτσομπολιό =

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

wén jiàn
文件

shěng luè fú hào
省略符号

huà huà
画画
παρακείμενος =

duǎn yǔ
短语

dòu hào
逗号

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

pīn xiě
拼写
μολύβι =

yǔ yán
语言

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

qiān bǐ
铅笔

tán huà
谈话
επιστημονική φαντασία =

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

xiǎo shuō
小说

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

dòng cí
动词
αριθμός =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

zá zhì
杂志

shù zì
数字
σήμα =

jù zi
句子

wén xué
文学

tán huà
谈话

dòng cí
动词
συζήτηση =

yuè lǎn
阅览

zì mǔ
字母

biàn lùn
辩论

duàn luò
段落
παραγραφος =

wén běn; kè wén
文本; 课文

míng cí
名词

pīn xiě
拼写

duàn luò
段落
δύο τελείες =

mào hào
冒号

yǔ yán zì diǎn
语言字典

xíng róng cí
形容词

wén běn; kè wén
文本; 课文
παύλα =

míng cí
名词

lián zì hào
连字号

chuán dān
传单

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles