Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Säugetier test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Säugetier test

Currently 7 users online.

You will now be tested on the Säugetier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Lama =

shīzi
狮子

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

shǔhǎitún
鼠海豚

niú
Schaf =yětù
野兔

yězhū
野猪

yáng
Murmeltier =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shānyáng
山羊

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠
Seehund =

jīngyú
鲸鱼

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

jīngyú
鲸鱼

hǎibào
海豹
Säugetier =

bānmǎ
斑马

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

huàn xióng
浣熊

hémǎ
河马
Waschbär =

chái


鹿

huàn xióng
浣熊

yěniú
野牛
Schwein =hēibào
黑豹

zhū

hǎibào
海豹
Wiesel =

lèirényuán
类人猿

huángyòu
黄鼬

shíyǐshòu
食蚁兽

hélí
河狸
Känguru =

huángyòu
黄鼬

yěniú
野牛dàishǔ
袋鼠
Dachs =

māo

língyáng
羚羊

huān

shānyáng
山羊
Primat =

jiā chù
家畜

fù shǔ
负鼠

shǔ

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物
Elch =shǔhǎitún
鼠海豚

shīzi
狮子

báiyòu
白鼬
Schakal =

zhū

yětù
野兔

chángbìyuán
长臂猿

chái
Eisbär =

bānmǎ
斑马

huān

běijíxióng
北极熊

cìwèi
刺猬
Pferd =

dàshǔ
大鼠láng

shā shǔ
沙鼠
Menschenaffe =

lèirényuán
类人猿dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

hēibào
黑豹
Igel =

shuǐtǎ
水獭

xīniú
犀牛

huàn xióng
浣熊

cìwèi
刺猬
Rhesusaffe =

mí hóu
猕猴

shuǐtǎ
水獭

túnshǔ
豚鼠

shǔ
Walross =

běijíxióng
北极熊

dàishǔ
袋鼠

shǔ

hǎixiàng
海象
Frettchen =


鹿

báiyòu
白鼬

háozhū
豪猪

shícǎo dòngwù
食草动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles