jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Dinosaurier test

Currently 83 users online.

You will now be tested on the Dinosaurier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


Ophthalmosaurus =

zhòng lóng
重龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

mí huò lóng
迷惑龙
Caudipteryx =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

wàn lóng
腕龙

zhòng lóng
重龙

kǒng lóng
恐龙
Elasmosaurus =

fù zhì lóng
副栉龙

liáng lóng
梁龙

jù tài lóng
巨太龙

báo piàn lóng
薄片龙
Archelon =

fù zhì lóng
副栉龙

gǔ jù guī
古巨龟

jiàn lóng
剑龙

jí lóng
棘龙
Pteranodon =

mí huò lóng
迷惑龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

sān jiǎo lóng
三角龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙
Icarosaurus =

liàn è
链鳄

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

wěi yǔ lóng
尾羽龙

kǒng è
恐鳄
Desmatosuchus =

rì běn lóng
日本龙

yì tè lóng
异特龙

liàn è
链鳄

wěi yǔ lóng
尾羽龙
Euoplocephalus =

huá chǐ lóng
滑齿龙

bào lóng
暴龙

bāo tóu lóng
包头龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Velociraptor =

sān jiǎo lóng
三角龙

fù zhì lóng
副栉龙

líng dào lóng
伶盗龙

bào lóng
暴龙
Stegosaurus =

kǒng è
恐鳄

jiàn lóng
剑龙

liáng lóng
梁龙

líng dào lóng
伶盗龙
Spinosaurus =

kǒng è
恐鳄

jí lóng
棘龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙
Pachycephalosaurus =

líng dào lóng
伶盗龙

mí huò lóng
迷惑龙

zhòng lóng
重龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙
Brachiosaurus =

wàn lóng
腕龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

qín lóng
禽龙
Compsognathas =

huá chǐ lóng
滑齿龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

měi hé lóng
美颌龙

翼手龙
翼手龙
Archaeopteryx =

mí huò lóng
迷惑龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

líng dào lóng
伶盗龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟
Nipponosaurus =

翼手龙
翼手龙

rì běn lóng
日本龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

zhōng lóng
中龙
Tyrannosaurus =

huá chǐ lóng
滑齿龙

jí lóng
棘龙

bào lóng
暴龙

hǎi wáng lóng
海王龙
Pteradactylus =

bāo tóu lóng
包头龙

翼手龙
翼手龙

měi hé lóng
美颌龙

jí lóng
棘龙
Baryonyx =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

líng dào lóng
伶盗龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

jiàn lóng
剑龙
Pterodaustro =

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

nán yì lóng
南翼龙
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles