Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Outils test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Outils category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

râteau =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

pá zǐ
耙子

shuā zi
刷子

záo zi
凿子
outil =

chú tou
锄头jī lì yóu qiāng
机力油枪

gōng jù
工具
ponceuse =

tú qī shuā
涂漆刷

mó shā jī
磨沙机

lǎo hǔ qián
老虎钳

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
pince =

luó sī dāo
螺丝刀

ní dāo
泥刀

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀
niveau à bulle =

chú tou
锄头

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

pá zǐ
耙子

ní dāo
泥刀
mètre à ruban =

juàn chǐ
卷尺

tiě chuí
铁锤

jù zi
锯子

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
pince-étau =

ní dāo
泥刀

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

shuā zi
刷子
houe =

diàn zuàn
电钻

chú tou
锄头

jī lì yóu qiāng
机力油枪

tiě chuí
铁锤
fourche à bêcher =diàn zuàn
电钻

tú qī shuā
涂漆刷

ní dāo
泥刀
perceuse électrique =

luó sī dāo
螺丝刀mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

diàn zuàn
电钻
clé =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

bān shǒu
扳手

ní dāo
泥刀

chú tou
锄头
tournevis =

lǎo hǔ qián
老虎钳

juàn chǐ
卷尺

luó sī dāo
螺丝刀

yuán jù
圆锯
perceuse électrique =

záo zi
凿子

jī lì yóu qiāng
机力油枪

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
tour =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

záo zi
凿子

lǎo hǔ qián
老虎钳

lòu huā jù
镂花锯
scie =

juàn chǐ
卷尺

jù zi
锯子

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

ní dāo
泥刀
truelle =luó sī dāo
螺丝刀

ní dāo
泥刀

diàn zuàn
电钻
transplantoir =

luó sī dāo
螺丝刀

shuā zi
刷子

shuā zi
刷子

ní dāo
泥刀
tondeuse =

chú tou
锄头

luó sī dāo
螺丝刀

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

gē cǎo jī
割草机
brosse =

tú qī shuā
涂漆刷

yuán jù
圆锯

lòu huā jù
镂花锯

shuā zi
刷子
fer à souder =

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

diàn zuàn
电钻

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles