Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Temps test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Temps category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

seconde =

miǎo

xīngqī, zhōu
星期, 周

shínián
十年

zuó tiān
昨天
heure =

xiǎoshí
小时

jīn tiān
今天

míng tiān
明天

tiān
mois =

shíjiān
时间

yuè

jīn tiān
今天

shínián
十年
semaine =

yuè

miǎo

liǎng xīngqī
两星期

xīngqī, zhōu
星期, 周
minute =

yìqiānnián
一千年

xiǎoshí
小时

yìqiānnián
一千年

fēn
quinze jours, quinzaine =

shínián
十年

liǎng xīngqī
两星期

xiǎoshí
小时

zuó tiān
昨天
hier =

fēn

yuè

fēn

zuó tiān
昨天
temps =

tiān

shíjiān
时间

xiǎoshí
小时

zuó tiān
昨天
année =

nián

tiān

xiǎoshí
小时

jīn tiān
今天
jour, journée =

tiān

shíjiān
时间

yuè

liǎng xīngqī
两星期
millénaire =

yìqiānnián
一千年

tiān

míng tiān
明天

shíjiān
时间
décennie =

shínián
十年

nián

yìqiānnián
一千年

yuè
demain =

míng tiān
明天

xiǎoshí
小时

tiān

shínián
十年
aujour d'hui =

zuó tiān
昨天

nián

miǎo

jīn tiān
今天
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles