Dictionnaire Français-Chinois Indications test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Indications test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Indications category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ascendant =

yuǎn

xīnán
西南

xiàmiàn
下面

xiàngshàngde
向上的
devant =

zhèngmiàn
正面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边


西

nán
sud =

nán

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fāngxiàng
方向

duìmiàn
对面
ouest =


西

xīnán
西南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近
droite =

xiàng xià de
向下的

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

gōngzhèng
公正

fāngxiàng
方向
proximité =

línjìn
邻近

nán

dōngběi
东北

shuōmíng
说明
à l'intérieur =

běi

zhèngmiàn
正面

lǐmiàn
里面

línjìn
邻近
région =

jìn

xiàng xià de
向下的

fāngxiàng
方向

miànjì
面积
près =

nán

jìn

lǐmiàn
里面

dōng
gauche =

xīnán
西南

wǎng nàlǐ
往哪里

zuǒbiān
左边

shuōmíng
说明
nord =

běi

dōng

fāngxiàng
方向

dōng
ici =

xīběi
西北

zhèlǐ
这里

xiàng xià de
向下的

shuōmíng
说明
à l'extérieure =

wàimiàn
外面

línjìn
邻近

jìn

shàngmiàn
上面
dessous =

xiàmiàn
下面

línjìn
邻近

línjìn
邻近

línjìn
邻近
autour =

xīběi
西北

xīnán
西南

fùjìn
附近

zuǒbiān
左边
en face =

zhèngmiàn
正面

dōngnán
东南

miànjì
面积

duìmiàn
对面
indications =

dōngnán
东南

zhèngmiàn
正面

shuōmíng
说明


西
direction =

fāngxiàng
方向

dōng

xiàmiàn
下面

xīnán
西南
est =

jìn

dōng

xiàngshàngde
向上的

miànjì
面积
derrière =

nán

línjìn
邻近

hòumiàn
后面

wǎng nàlǐ
往哪里
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles