Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rocket launcher =

dùn

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

wǔqì
武器

gōng
scimitar =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

wǔqì
武器

shǒuqiāng
手枪

kuījiǎ
盔甲
pistol =

duǎnjiàn
短剑

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

shǒuqiāng
手枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
crossbow =

dàpào
大炮

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

kuījiǎ
盔甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
bow =

wǔqì
武器

gōng

dùn

duǎnjiàn
短剑
gun =

qiāng

bùqiāng
步枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
staff =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhuāngjiǎ
装甲
rifle =

dùn

bùqiāng
步枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

dǎodàn
导弹
lance =

shǒuliúdàn
手榴弹

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

wǔqì
武器
grenade =

bùqiāng
步枪

miànjiǎ
面甲

shǒuliúdàn
手榴弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
cutlass =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jiàn, dāo
剑, 刀

dàpào
大炮
mine =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shǒuqiāng
手枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

shǒuliúdàn
手榴弹
shield =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dùn

qiāngdàn
枪弹

zhàdàn
炸弹
bolt =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

shǒuqiāng
手枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
rocket =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn, dāo
剑, 刀

wǔqì
武器

huǒjiàn
火箭
katana =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

bùqiāng
步枪

wǔqì
武器
weapon =

zhuāngjiǎ
装甲

wǔqì
武器

miànjiǎ
面甲

dǎodàn
导弹
bomb =

zhàdàn
炸弹

lièqiāng
猎枪

jiàn

wǔqì
武器
suit of armour =

kuījiǎ
盔甲

shǒuqiāng
手枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

qiāngdàn
枪弹
shotgun =

dǎodàn
导弹

lièqiāng
猎枪

kuījiǎ
盔甲

zhuāngjiǎ
装甲
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles