Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

running shoes =

tiào gāo
跳高

qiú mén
球门

pǎo xié
跑鞋

huá xuě xié pō
滑雪斜坡
long jump =

huá xuě qiāo
滑雪橇tiào yuǎn
跳远

jī qiú yuán, jī qiú shǒu
击球员, 击球手
go for a swim =

shè bèi
设备

shàng shān diào yǐ (zhǐ yùn sòng huá xuě zhě děng de)
上山吊椅 (指运送滑雪者等的)

yī qiú jī dǎo
一球击倒

qù yóu yǒng
去游泳
swimming costume =

bǎo líng qiú xié
保龄球鞋

qiú wǎng
球网

gāo ěr fū bāo
高尔夫包

yǒng yī
泳衣
arrow =

jiàn

wǎng qiú xié
网球鞋

sān jí tiào yuǎn
三级跳远

qū gùn qiú
曲棍球
to swim (doing) =

yóu yǒng
游泳

chēng gān tiào
撑竿跳

qiú zuò, fā qiú chù, shǒu cì jī qiú chù
球座, 发球处, 首次击球处

fàn guī
犯规
bow =

biāo qiāng
标枪

huá xuě qiāo
滑雪橇

tuī qiān qiú
推铅球

gōng jiàn
弓箭
striker =

qián fēng
前锋

zú qiú yùn dòng yuán
足球运动员

zhōng fēng
中锋

yǔ máo qiú
羽毛球
american football =

èr lěi
二垒

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

sān jí tiào yuǎn
三级跳远

qiú
ball =

yǒng kù
泳裤

qiú wǎng
球网

qiú

yǒng mào
泳帽
base =

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍

fēi biāo
飞镖

wǎng qiú pāi
网球拍

lěi (zhǐ yī, èr, sān lěi); (biǎo míng yī, èr, sān lěi de) shí xīn de fāng dài
垒 (指一, 二, 三垒); (表明一, 二, 三垒的) 实心的方袋
tennis player =

shè jī
射击

fēi biāo qǐ tóu xiàn
飞镖起投线

jī qiú yuán, jī qiú shǒu
击球员, 击球手

wǎng qiú shǒu
网球手
hockey =

qū gùn qiú
曲棍球

shè mén dé fēn
射门得分

lán qiú
篮球

fáng shǒu duì yuán
防守队员
golf course =

chēng gān tiào
撑竿跳

qián fēng
前锋

gāo ěr fū qiú chǎng
高尔夫球场

shè jī
射击
golf club =

chēng gān tiào
撑竿跳

běn lěi
本垒

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍

gāo ěr fū jù lè bù
高尔夫俱乐部
ten pin bowling =

bǎo líng qiú
保龄球

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍

qiú mén
球门


hockey mask =

wǎng qiú
网球

jiàn

mǎ qiú gùn
马球棍

qū gùn qiú miàn jù
曲棍球面具
frame =

zú qiú
足球

zú qiú yùn dòng yuán
足球运动员

jī qiú yuán, jī qiú shǒu
击球员, 击球手

pái chéng sān jiǎo xíng de qiú
排成三角形的球
target =

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

shè mén dé fēn
射门得分

bǎ zi
靶子

wǎng qiú
网球
skiing boots =

yǔ máo qiú
羽毛球

fēi biāo
飞镖

huá xuě xuē
滑雪靴

wǎng qiú chǎng
网球场
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles