Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

temple =

nǚshén
女神

qídǎo
祈祷

miàoyǔ
庙宇

zōngjiào de
宗教的
demon =

qídǎowén
祈祷文

èmó
恶魔

shǐtú
使徒

sādàn
撒旦
worship =

jīdūjiào
基督教

xǐlǐ
洗礼

zōngjiào
宗教

jìngfèng
敬奉
Goddess =

sādàn
撒旦

sādàn
撒旦

nǚshén
女神

dìyù
地狱
prayer =

guāncai
棺材

dàzhǔjiào
大主教

qídǎowén
祈祷文

jiàotáng
教堂
bless =

sādàn
撒旦

zōngjiào de
宗教的

cìfú
赐福

dìyù
地狱
cemetary =

mùdì
墓地

fójiào
佛教

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

shàngdì
上帝
Christianity =

jīdūjiào
基督教

guāncai
棺材

shénfù
神父

jiàotáng
教堂
oracle =

yùyánjiā
预言家

shényù
神谕

yùyán
预言

dìyù
地狱
heaven =

fójiào
佛教徒

chànhuǐshì
忏悔室

guāncai
棺材

tiāntáng
天堂
Muslim =

xiǎo jiàotáng
小教堂

mùsīlín
穆斯林

shèngjiéde
圣洁的

lābǐ
拉比
prophecy =

shǐtú
使徒

yùyán
预言

miàoyǔ
庙宇

zhǔjiào
主教
Buddhism =

xiǎo jiàotáng
小教堂

fójiào
佛教

shàngdìde
上帝的

dàzhǔjiào
大主教
rabbi =

shèngjīng
圣经

zhǔjiào
主教

shèngdì
圣地

lābǐ
拉比
Scripture =

dàzhǔjiào
大主教

bùdào
布道

shèngjīng
圣经

dìyù
地狱
hell =

dìyù
地狱

yóutàirén
犹太人

jiàoqū mùshī
教区牧师

mùdì
墓地
religion =

shàngdìde
上帝的

xìntú
信徒

zōngjiào
宗教

shàngdì
上帝
Nun =

xiūnǚ
修女

jīdū
基督

shàngdìde
上帝的

jīdū
基督
priest =

shèngjiéde
圣洁的

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

lābǐ
拉比

shǐtú
使徒
monk =

jiàoqū mùshī
教区牧师

shèngjiéde
圣洁的

sēnglǚ
僧侣

miàoyǔ
庙宇
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles