Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Food category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

curry =

gālí
咖喱

tiáowèipǐn
调味品

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷

yì shì kuān miàn
意式宽面
tagliatelle =

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

tāng, gēng
汤, 羹

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

zhǔ
food =

gānlàobǐng
干酪饼

gālí
咖喱

shíwù
食物

ròutāng
肉汤
broth =

ròutāng
肉汤

zuòfàn
做饭

yì shì xì miàn
意式细面


pizza =

shuǐguǒ
水果

bǐsàbǐng
比萨饼

rénzào huángyóu
人造黄油

ròu
to do a meal =

zuòfàn
做饭

miànfěn
面粉

yán

bǐng, gāo
饼, 糕
raw =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

wèi zhǔguò de
未煮过的

ròu

làobǐng
烙饼
vegetables =

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

shuǐ

làobǐng
烙饼

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条
vermicelli =

wēi

làobǐng
烙饼

dùn ròu
炖肉

yì shì xì miàn
意式细面
linguine =

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

tōng xīn fěn
通心粉
carbonara =

kǎo

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

yì shì xì miàn
意式细面

bǐsàbǐng
比萨饼
dishes =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

rénzào huángyóu
人造黄油

shíwù
食物

càiyáo
菜肴
pudding =pēngtiáo
烹调

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

sānmíngzhì
三明治
salt =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

tōng xīn fěn
通心粉

bǐsàbǐng
比萨饼

yán
to boil =

huángyóu
黄油

bǐng, gāo
饼, 糕

zhǔ

yì shì xì miàn
意式细面
fruits =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

tōng xīn fěn
通心粉

tōng xīn fěn
通心粉

shuǐguǒ
水果
to cook =

pēngtiáo
烹调

dùn ròu
炖肉

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

Yìdàlì miànshí
意大利面食
rigatoni =yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

xiāngliào
香料

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉
cheesecake =

bǐng, gāo
饼, 糕

rénzào huángyóu
人造黄油

gānlàobǐng
干酪饼

zhì
lasagne =

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

yì shì kuān miàn
意式宽面
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles