Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Iridium =

shēnzhōngzǐ
中子

sōng
Hydrogen =

jiǎqīng

āi
electron =

diǎn

tàn

diànzǐ
电子


Magnesium =

měi

jiǎ
atomic =

yīn

yuánzǐde
原字的

dìng

diànzǐ
电子
Nobelium =

léi

shé

nuò

dàn
Radon =

shēn

jiá

dōng

āi
Arsenic =

shēntàn

jiǎ
Potassium =fāngjiǎ
proton =jiā

zhìzǐ
质子

nuǒ
Krypton =liú

zhōngzǐ
中子


Yttrium =zhōngzǐ
中子dìng
Lawrencium =ménláo
Silicon =

huòfèi

èr
Chlorine =

èr


Curium =liú
Sulfur =

liúdàn


Europium =

shàn

jiǎyǒu
Flourine =

āi

bèiāi
Cobalt =

péi

nǎi
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles