Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bulpin =

jì shì běn
记事本

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封
pisara =

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机

jì shì běn
记事本

dǎng àn guì
档案柜
estaplir =

chōu tì
抽屉

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn cā
黑板擦

dìng shū jī
订书机
pambura =

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机

xiàng pí
橡皮

wén jiàn hé
文件盒
enbelop =

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

qiān bǐ
铅笔

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
opisina =

diàn huà hào mǎ
电话号码

xiàng pí
橡皮

bàn gōng shì
办公室

zhǐ zhāng
纸张
kompyuter =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn nǎo
电脑

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦
papel =

diàn nǎo
电脑

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng zhuō
办公桌

huí xíng zhēn
回形针
gawas sa bandeha =

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本
ipit sa papel =

huí xíng zhēn
回形针

diàn nǎo
电脑

xiàng pí
橡皮

dìng shū jī
订书机
kwaderno =

wén jiàn hé
文件盒

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机

bǐ jì běn
笔记本
lapis =

shōu wén lán
收文篮

xìn fēng
信封

qiān bǐ
铅笔

yǐ zi
椅子
tahal =

bàn gōng shì
办公室

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

shōu wén lán
收文篮
libro sa telepono =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bàn gōng zhuō
办公桌

xiàng pí
橡皮
telepono =

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机
sulod sa bandeha =

yǐ zi
椅子

chōu tì
抽屉

jì shì běn
记事本

shōu wén lán
收文篮
pambura sa pisara =

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话

hēi bǎn cā
黑板擦
sudlanan nga kabinet =

shōu wén lán
收文篮

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机
lingkuranan =

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮
kwaderno =

diàn huà hào mǎ
电话号码

xiàng pí
橡皮

jì shì běn
记事本

hēi bǎn
黑板
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles