Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hunos =

hēi bǎn
黑板

qiān bǐ
铅笔

bàn gōng shì
办公室

chōu tì
抽屉
pambura =

jì shì běn
记事本

hēi bǎn cā
黑板擦

xiàng pí
橡皮

wén jiàn hé
文件盒
enbelop =

wén jiàn hé
文件盒

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮

jì shì běn
记事本
pambura sa pisara =

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦
telepono =

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

diàn huà
电话

qiān bǐ
铅笔
gawas sa bandeha =

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng zhuō
办公桌
lamesa =

bàn gōng zhuō
办公桌

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子

huí xíng zhēn
回形针
sulod sa bandeha =

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔
kompyuter =

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑

yǐ zi
椅子

bàn gōng zhuō
办公桌
tahal =

qiān bǐ
铅笔

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
opisina =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ
电话号码
libro sa telepono =

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

zhǐ zhāng
纸张

shōu wén lán
收文篮
bulpin =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮
numero sa telepono =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn nǎo
电脑

diàn huà hào mǎ
电话号码

qiān bǐ
铅笔
ipit sa papel =

huí xíng zhēn
回形针

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

chōu tì
抽屉
kwaderno =

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔

bǐ jì běn
笔记本
lingkuranan =

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà hào mǎ
电话号码
papel =

diàn huà
电话

gāng bǐ
钢笔

diàn nǎo
电脑

zhǐ zhāng
纸张
kwaderno =

bàn gōng shì
办公室

chōu tì
抽屉

jì shì běn
记事本

diàn huà hào mǎ
电话号码
pisara =

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室

hēi bǎn
黑板

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles