jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


hukhok, tagnok =

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇

máochóng
毛虫

rùi
kabakaba =

wén

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓
sipit =

wúgōng
蜈蚣

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫
uk`uk =

é

máochóng
毛虫

rùi

zhāngláng
蟑螂
anunugba =

é

zhàměng
蚱蜢

wén

cāngyíng
苍蝇
kaka =

jiǎchóng
甲虫

cāngyíng
苍蝇

wén

zhīzhū
蜘蛛
langaw =

xiēzi
蝎子

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

cāngyíng
苍蝇
dakong ulod =

máochóng
毛虫

xiēzi
蝎子

cāngyíng
苍蝇

qiūyǐn
蚯蚓
abatod =

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫
lamok =

qīngtíng
蜻蜓

é

xiēzi
蝎子

wén
wati =

mìfēng
蜜蜂

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
mamang =

húdié
蝴蝶

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶
wati =

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛

qīngtíng
蜻蜓

qiūyǐn
蚯蚓
tanga =

kūnchóng
昆虫

húdié
蝴蝶

wén

xiēzi
蝎子
putyokan, buyog =

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
handanaw =

zhīzhū
蜘蛛

qīngtíng
蜻蜓

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢
lampinig =

huángfēng
黄蜂

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
alasiwsiw =

kūnchóng
昆虫

zhàměng
蚱蜢

qīngtíng
蜻蜓

máyǐ
蚂蚁
hulmigas =

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

máyǐ
蚂蚁
insekto, pakan =

cāngyíng
苍蝇

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂

mìfēng
蜜蜂
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles