jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ücretsiz Türkçe-Almanca Sözlük

Ücretsiz Türkçe-Almanca Sözlük | Rakamlar

Turkish

TürkçeAlmanca
rakamf Zahl

sıfırnull
sıfırnull
bireins
ikizwei
üçdrei
dörtvier
beşfünf
altısechs
yedisieben
sekizacht
dokuzneun
onzehn
on birelf
on ikizwölf
on üçdreizehn
on dörtvierzehn
on beşfünfzehn
on altısechzehn
on yedisiebzehn
on sekizachtzehn
on dokuzneunzehn
yirmizwanzig
yirmi bireinundzwanzig
yirmi ikizweiundzwanzig
yirmi üçdreiundzwanzig
yirmi dörtvierundzwanzig
yirmi beşfünfundzwanzig
yirmi altısechsundzwanzig
yirmi yedisiebenundzwanzig
yirmi sekizachtundzwangzig
yirmi dokuzneunundzwanzig
otuzdreißig
otuz bireinunddreißig
otuz ikizweiunddreißig
ellifünfzig
elli bireinundfünfzig
altmışsechzig
altmış bireinundsechzig
yetmişsiebzig
yetmiş bireinundsiebzig
seksenachtzig
seksen bireinundachtzig
doksanneunzig
doksan bireinundneunzig
yüzhunderteins
yüz birhundertzwei
yüz ikihundertdrei
iki yüzzweihundert
iki yüz birzweihunderteins
üç yüzdreihundert
dört yüzvierhundert
beş yüzfünfhundert
altı yüzsechhundert
yedi yüzsiebenhundert
sekiz yüzachthundert
dokuz yüzneunhundert
bintausend
bin birtausendeins
bin yüz birtausendhunderteins
iki binzweitausend
üç bindreitausend
dört binviertausend
beş binfünftausend
altı binsechtausend
yedi binsiebentausend
sekiz binachttausend
dokuz binneuntausend
on binzehntausend
yüz bineinhunderttausend
milyonmillion
on milyonzehn millionen
yüz milyonein hundert millionen
milyareine milliarde
on milyarzehn milliarde
trilyoneine billion
TürkçeAlmanca

Now take the Rakamlar test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles