jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ücretsiz Türkçe-Çince Sözlük

Ücretsiz Türkçe-Çince Sözlük | Lisan

Turkish

TürkçePinyinÇince
lisanyǔ yán语言
okumakyuè lǎn阅览
yazmakxiě zuò; chuàng zuò写作; 创作
daktilo etmekdǎ zì打字
matbaa harfleriyle yazmakdǎ yìn打印
silmekcā chú; qīng chú擦除; 清除
konuşmakjiǎng huà; shuō qǐ讲话; 说起
söylemekjiù …ér lùn, jiàn yú就…而论, 鉴于
söylemektán huà谈话
sormakxún wèn; yào qiú询问; 要求
hecelemekpīn xiě拼写
çekmekhuà huà画画
isimmíng cí名词
fiildòng cí动词
sıfatxíng róng cí形容词
zarffù cí副词
zamirdài cí代词
alfabezì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
harfzì mǔ字母
rakamshù zì数字
numarahào mǎ号码
miktarshù liàng数量
sembolxiàng zhēng; fú hào; biāo zhì象征; 符号; 标志
sözcükdān cí单词
okunmayuè dú, lǎng dú阅读, 朗读
yazımpīn xiě; pīn zì拼写; 拼字
yazıshū xiě书写
cümlejù zi句子
sözyàn yǔ; yán lùn谚语; 言论
ibareduǎn yǔ短语
atasözüyàn yǔ, gé yán谚语, 格言
ifadeshēng míng; chén shù声明; 陈述
soruwèn tí, yí wèn问题, 疑问
tekstwén běn; kè wén文本; 课文
paragrafduàn luò段落
bölümzhāng, huí章, 回
dilbilgisiyǔ fǎ语法
apostrofshěng luè fú hào省略符号
noktajù hào句号
virgüldòu hào逗号
iki noktamào hào冒号
noktalı virgülfēn hào分号
tirelián zì hào连字号
zamanshí tài时态
geçmis zamanguò qù shì过去式
şimdiki zamanxiàn zài shì shí tài现在式时态
gelecek zamanjiāng lái shí tài将来时态
geçmis zamanwán chéng shì完成式
mişli geçmiş zamanguò qù wán chéng shí过去完成时

edebiyatwén xué文学
kitapshū jí书籍
karikatür biçiminde hikaye serisilián huán màn huà连环漫画
sözlükzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
dili sözlüğüyǔ yán zì diǎn语言字典
broşurchuán dān传单
mektupzì mǔ字母
magazinzá zhì杂志
gazetebào zhǐ报纸
broşurxiǎo cè zǐ小册子
ders kitabıjiāo kē shū, kè běn教科书, 课本
ciltdà běn shū大本书
raporbào gào报告
kısa öyküduǎn piān xiǎo shuō短篇小说
biyografizhuàn jì传记
dökümanwén jiàn文件
öykügù shì, xiǎo shuō故事, 小说
romanxiǎo shuō小说
şiirshī gē诗歌
korkukǒng bù de恐怖的
komedixǐ jù喜剧
macera romanılàng màn gù shì, chuán qí浪漫故事, 传奇
bilimkurgukē huàn xiǎo shuō科幻小说
matbaa harfidǎ zì打字
harf karakteri, fontzì tǐ; zì xíng字体; 字形
harf karakterizì xíng字型
sabitwén jù; xìn zhǐ文具; 信纸
dolmakalemgāng bǐ钢笔
kurşunkalemqiān bǐ铅笔
kâğıtzhǐ zhāng纸张
mürekkepmò shuǐ墨水

konuşmashuō huà说话
dedikoduliú yán fēi yǔ流言蜚语
tartışmabiàn lùn辩论
tartışmatǎo lùn讨论
tartışmazhēng lùn争论
sohbettán huà谈话
TürkçePinyinÇince

Now take the Lisan test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles