Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Wika

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
wikayǔ yán语言
pagbasayuè lǎn阅览
pagsulatxiě zuò; chuàng zuò写作; 创作
pagtipodǎ zì打字
pagtatakdǎ yìn打印
pagburacā chú; qīng chú擦除; 清除
pagsalitajiǎng huà; shuō qǐ讲话; 说起
pagpahayagjiù …ér lùn, jiàn yú就…而论, 鉴于
pakikipag-usaptán huà谈话
pagtanongxún wèn; yào qiú询问; 要求
pagbaybaypīn xiě拼写
pagguhithuà huà画画
pangngalanmíng cí名词
pandiwadòng cí动词
pang-urixíng róng cí形容词
pang-abayfù cí副词
panghalipdài cí代词
alpabetozì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
letrazì mǔ字母
numero (matematiko)shù zì数字
numero (ng telepono, ng bahay)hào mǎ号码
numero (kabuuan)shù liàng数量
simboloxiàng zhēng; fú hào; biāo zhì象征; 符号; 标志
salitadān cí单词
pagbabasayuè dú, lǎng dú阅读, 朗读
pagbaybaypīn xiě; pīn zì拼写; 拼字
pagsulatshū xiě书写
pangungusapjù zi句子
kasabihanyàn yǔ; yán lùn谚语; 言论
parirala (pagpapahayag)cuò cí措词
parirala (wika)duǎn yǔ短语
kasabihan, salawikainyàn yǔ, gé yán谚语, 格言
pahayagshēng míng; chén shù声明; 陈述
tanongwèn tí, yí wèn问题, 疑问
tekstowén běn; kè wén文本; 课文
talataduàn luò段落
kabanatazhāng, huí章, 回
gramatika (wika)yǔ fǎ语法
gramatika (libro)yǔ fǎ shū语法书
kudlitshěng luè fú hào省略符号
ganap na pagtigiljù hào句号
kuwitdòu hào逗号
tutuldokmào hào冒号
tuldok-kuwitfēn hào分号
gitlinglián zì hào连字号
panahunanshí tài时态
pangnagdaang panahunanguò qù shì过去式
pangkasalukuyanxiàn zài shì shí tài现在式时态
hinaharap panahunanjiāng lái shí tài将来时态
perpektong panahunanwán chéng shì完成式
nakaraang perpektong panahunanguò qù wán chéng shí过去完成时
kasalukuyan perpektong panahunanxiàn zài wán chéng shì现在完成式
hinaharap perpektong panahunanjiāng lái wán chéng shí将来完成时

panitikan, literaturawén xué文学
libro, aklatshū jí书籍
komikolián huán màn huà连环漫画
diksiyonaryozì diǎn; cí diǎn字典; 词典
wikang diksyunaryoyǔ yán zì diǎn语言字典
polyetochuán dān传单
letrazì mǔ字母
magasinzá zhì杂志
diyaryo, pahayaganbào zhǐ报纸
munting aklatxiǎo cè zǐ小册子
aklat-aralinjiāo kē shū, kè běn教科书, 课本
tomodà běn shū大本书
balita, ulatbào gào报告
maikling-kathaduǎn piān xiǎo shuō短篇小说
talambuhayzhuàn jì传记
dokumentowén jiàn文件
kuwentogù shì, xiǎo shuō故事, 小说
nobelaxiǎo shuō小说
tulashī gē诗歌
panginginig sa takot, katakutankǒng bù de恐怖的
komedyaxǐ jù喜剧
romansalàng màn gù shì, chuán qí浪漫故事, 传奇
kathang-isip na salaysaying pang-aghamkē huàn xiǎo shuō科幻小说
tipodǎ zì打字
benditahanzì tǐ; zì xíng字体; 字形
estasyonaryowén jù; xìn zhǐ文具; 信纸
plumagāng bǐ钢笔
lapisqiān bǐ铅笔
papelzhǐ zhāng纸张
tintamò shuǐ墨水

salitashuō huà说话
tsismisliú yán fēi yǔ流言蜚语
debatebiàn lùn辩论
pagtalakaytǎo lùn讨论
argumentozhēng lùn争论
pag-uusaptán huà谈话
Now take the Wika test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles