jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Former

Swedish

Image banner for the shapes category
SvenskPinyinKinesisk
formxíngzhuàng形状
cylinderyuánzhùtǐ圆柱体
flatpíng
heptagon, sjuhörningqībiānxíng七边形
hexagon, sexhörningliùbiānxíng六边形
konyuánzhuītǐ圆锥体
kublìfāngtǐ立方体
kupolyuán dǐng xíng圆顶状
kurvaqǔxiàn曲线
kvadrat, fyrkantzhèngfāngxíng正方形
linjexiàn线
oktagon, åttahörningbābiānxíng八边形
ovalluǎnxíng卵形
pentagon, femhörningwǔbiānxíng五边形
planpíngmiàn平面
pyramidjiǎozhuītǐ角锥体
rörguān zhàng管状
rektangelchángfāngxíng长方形
romblíngxíng菱形
sfärqiútǐ球体
spiralluóxuánxíng螺旋形
triangel, trehörningsānjiǎoxíng三角形
vågbōlàngxíng波浪形
SvenskPinyinKinesisk
View the Former flashcards page


Now take the Former test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles