Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Former

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

formxíngzhuàng形状
cylinderyuánzhùtǐ圆柱体
flatpíng
heptagon, sjuhörningqībiānxíng七边形
hexagon, sexhörningliùbiānxíng六边形
konyuánzhuītǐ圆锥体
kublìfāngtǐ立方体
kupolyuán dǐng xíng圆顶状
kurvaqǔxiàn曲线
kvadrat, fyrkantzhèngfāngxíng正方形
linjexiàn线
oktagon, åttahörningbābiānxíng八边形
ovalluǎnxíng卵形
pentagon, femhörningwǔbiānxíng五边形
planpíngmiàn平面
pyramidjiǎozhuītǐ角锥体
rörguān zhàng管状
rektangelchángfāngxíng长方形
romblíngxíng菱形
sfärqiútǐ球体
spiralluóxuánxíng螺旋形
triangel, trehörningsānjiǎoxíng三角形
vågbōlàngxíng波浪形
Now take the Former test in Chinese

Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles