jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Natur

Swedish

Image banner for the nature category
SvenskPinyinKinesisk
ekvatorchìdào赤道
halvklotbànquí半球
latitudwěidù纬度
longitudjīngdù经度
nordpolběijí北极
sydpolnánjí南极
kräftans vändkretsběi huíguīxiàn北回归线
stenbockens vändkretsnán huíguīxiàn南回归线

naturzìránjiè自然界
vädertiānqì天气
meteotologiqìxiàngxué气象学
åskaléi
blixtshǎndiàn闪电
briswēifēng微风
cyklonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
dimma
glaciärbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
iciclebīngzhù冰柱
isbīng
isbergbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
mist, dimmayúnwù云雾
molnyún
orkanjùfēng飓风
oväderbàofēngyǔ暴风雨
regn
regnbågecǎihōng彩虹
regndroppeyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
slaskyǔjiāxuě雨夹雪
snöxuě
snödrivaxuěduī雪堆
snöflingaxuě huā 雪花
snöstormbàofēngxuě暴风雪
stormdàfēng大风
stormfēngbào风暴
tyfontáifēng台风
vindfēng
virvelvindxuànfēng旋风

vattenshuǐ
å
bäckxiǎohé, xī小河, 溪
bubbelpoolxuánwō旋涡
deltasānjiǎozhōu三角洲
dyninglàngtāo浪涛
havhǎi
källaquán
lagunxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
sjö
strömliú, shuǐliú流, 水流
strömxiǎohé小河
sundhǎixiá海峡
tidvattencháo
tsunamihǎixiào海啸
världshavyáng, hǎiyáng洋, 海洋
våglàng
vattenfallpùbù瀑布

markdìqiú地球
bergshān, shānyuè山, 山岳
dalxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
dikedìgōu地沟
djungelcónglín, mìlín丛林, 密林
erosionfǔshí腐蚀
gejserjiàn xíe quán间歇泉
grottashāndòng山洞
gyttja
håladà shāndòng大山洞
jordbävningdìzhèn地震
jordskredshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
kalkstenshíhuīyán石灰岩
klippaxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
klippayán
kontinentdàlù, dàzhōu大陆, 大洲
kullexiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
kustlinjehǎi`ànxiàn海岸线
landtǔdì土地
leraniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
marknítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
skalvzhèndòng震动
öhǎidǎo海岛
oaslùzhōu绿洲
ökenshāmò沙漠
ravinshēngǔ深谷
sättningjiàngluò, píngxī降落, 平息
sandshā
sandstenshāyán沙岩
skogsēnlín森林
slättpíngchuān平川
stalagmitshí sǔn石笋
stalaktitzhōng rǔ shí钟乳石
stenyánshí, dàshí岩石, 大石
stenshítou石头
stenblockjùlì巨砾
strandhǎitān海滩
strandstenluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
subterranean, underjordiskdìxiàde地下的
tektonisk plattadì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
toppshānfēng山峰
toppshāndǐng山顶
träshùlín树林
vulkanhuǒshān火山
SvenskPinyinKinesisk
View the Natur flashcards page


Now take the Natur test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles