jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Niemiecki | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Niemiecki | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiNiemiecki
liczbaf Zahl

zeronull
zeronull
jedeneins
dwazwei
trzydrei
czteryvier
pięćfünf
sześćsechs
siedemsieben
osiemacht
dziewięćneun
dziesięćzehn
jedenaścieelf
dwanaściezwölf
trzynaściedreizehn
czternaścievierzehn
piętnaściefünfzehn
szesnaściesechzehn
siedemnaściesiebzehn
osiemnaścieachtzehn
dziewiętnaścieneunzehn
dwadzieściazwanzig
dwadyieścia jedeneinundzwanzig
dwadyieścia dwazweiundzwanzig
dwadyieścia trzydreiundzwanzig
dwadyieścia czteryvierundzwanzig
dwadyieścia pięćfünfundzwanzig
dwadyieścia sześćsechsundzwanzig
dwadyieścia siedemsiebenundzwanzig
dwadyieścia osiemachtundzwangzig
dwadyieścia dziewięćneunundzwanzig
trzydzieścidreißig
trzydzieści jedeneinunddreißig
trzydzieści dwazweiunddreißig
pięćdziesiątfünfzig
pięćdziesiąt jedeneinundfünfzig
sześćdziesiątsechzig
sześćdziesiąt jedeneinundsechzig
siedemdziesiątsiebzig
siedemdziesiąt jedeneinundsiebzig
osiemdziesiątachtzig
osiemdziesiąt jedeneinundachtzig
dziewięćdziesiątneunzig
dziewięćdziesiąt jedeneinundneunzig
stohunderteins
sto jedenhundertzwei
sto dwahundertdrei
dwieścizweihundert
dwieści jedenzweihunderteins
trzystadreihundert
czterystavierhundert
pięćsetfünfhundert
sześćetsechhundert
siedemsetsiebenhundert
osiemsetachthundert
dziewięćsetneunhundert
tysiąctausend
tysiąc jedentausendeins
tysiąc sto jedentausendhunderteins
dwa tysiącezweitausend
trzy tysiącedreitausend
cztery tysiąceviertausend
pięć tysięcyfünftausend
sześć tzsięcysechtausend
siedem tzsięcysiebentausend
osiem tzsięcyachttausend
dziewięć tzsięcyneuntausend
dziesięć tysięcyzehntausend
sto tysięcyeinhunderttausend
milionmillion
dziesięć milionówzehn millionen
sto milionówein hundert millionen
miliardeine milliarde
dziesięć miliardówzehn milliarde
bilioneine billion
PolskiNiemiecki

Now take the Liczba test in German


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles