jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Miary i Wagi

Polish

PolskiPinyinChiński
miary i wagidùliànghéng度量衡
wagazhòng
masamísa弥撒
kamieńyīngshí英石
funtbàng
uncjaàngsī盎司
gram
kilogramqiānkè, gōngjīn千克, 公斤
milligramháokè毫克

temperaturawēndù温度
fahrenheitahuáshì wēndùjì花式温度计
celsjuszashèshìdù摄氏度
celsjuszashèshìdù摄氏度
wymiarliàngdù量度
temperatura wrzeniafèidiǎn沸点
temperatura krzepnięciabīngdiǎn冰点
wrząciefèiténg沸腾
krzepnięciebīnglěng冰冷

objętośćtǐjì体积
litrshēng
mililitrháoshēng毫升
pół kwartypǐntuō品脱
galonjiālún加仑
metr sześciennylìfāngmǐ立方米

wymiarchǐcùn尺寸
odległośćjùlí距离
milimetrháomǐ毫米
centymetrlímǐ, gōngfēn厘米, 公分
metrmǐ, gōngchǐ米, 公尺
kilometrqiānmǐ, gōnglǐ千米, 公里
calyīngcùn英寸
jard
milayīnglǐ英里
PolskiPinyinChiński

Now take the Miary i Wagi test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles