jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Religia

Polish

PolskiPinyinChiński
religiazōngjiào宗教
religijnyzōngjiào de宗教的
anioltiānshǐ天使
apostolshǐtú使徒
arcybiskupdàzhǔjiào大主教
bógshàngdì上帝
biskupzhǔjiào主教
blogoslawiccìfú赐福
blogoslawienstwoxìngshì幸事
bogininǚshén女神
bogobojnyshàngdìde上帝的
budda
buddyjskifójiào佛教徒
buddyzmfójiào佛教
chrystianizmjīdūjiào基督教
Chrystusjīdū基督
chrzescijanin, chrzescijankajīdūtú基督徒
chrzestxǐlǐ洗礼
cmentarzmùdì墓地
demonèmó恶魔
diabelsādàn撒旦
kaplanstwoshèngzhí圣职
kaplicaxiǎo jiàotáng小教堂
katolik, katoliczkapǔbiàntú普遍徒
kazacbùdào布道
konfesjonal, spowiednicachànhuǐshì忏悔室
koscióljiàotáng教堂
ksiadzshénfù神父
ksiadzsīduó, mùshī司铎, 牧师
meczetqīngzhēnsì清真寺
mnichsēnglǚ僧侣
modlicqídǎo祈祷
modlitwaqídǎowén祈祷文
muzulmanskimùsīlín穆斯林
niebotiāntáng天堂
pastorjiàoqū mùshī教区牧师
pieklodìyù地狱
Pismo Swieteshèngjīng圣经
prorokyùyánjiā预言家
rabinlābǐ拉比
spowiedzchànhuǐ忏悔
swiatyniashèngdì圣地
swiatyniamiàoyǔ庙宇
swietyshèngjiéde圣洁的
szatansādàn撒旦
trumnaguāncai棺材
uczenxìntú信徒
wielbicjìngfèng敬奉
wyroczniashényù神谕
zakonnicaxiūnǚ修女
Zyd, Zydówkayóutàirén犹太人
zydowskiyóutàide犹太的
PolskiPinyinChiński

Now take the Religia test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles