jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Ziemia

Polish

Image banner for the nature category
PolskiPinyinChiński
równikchìdào赤道
półkulabànquí半球
szerokość geograficznawěidù纬度
długość geograficznajīngdù经度
biegun północnyběijí北极
biegun południowynánjí南极
Zwrotnik Rakaběi huíguīxiàn北回归线
Zwrotnik Koziorożcanán huíguīxiàn南回归线

naturazìránjiè自然界
pogodatiānqì天气
meteorologiaqìxiàngxué气象学
atmosferadàqì, kōngqì大气, 空气
błyskawicashǎndiàn闪电
burzafēngbào风暴
chmurayún
cyklonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
deszcz
grzmotléi
huraganjùfēng飓风
kropla deszczuyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
lódbīng
lodowiecbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
mgła
mgłayúnwù云雾
nawałnicabàofēngyǔ暴风雨
płatek śnieguxuě huā 雪花
powódżhóngshuǐ洪水
sopelbīngzhù冰柱
szkwałdàfēng大风
śniegxuě
śnieg z deszczemyǔjiāxuě雨夹雪
tęczacǎihōng彩虹
tajfuntáifēng台风
trąba powietrznaxuànfēng旋风
wiaterekwēifēng微风
wiatrfēng
wichuradàfēng大风
yaspa śnieżnaxuěduī雪堆
zamiećbàofēngxuě暴风雪

wodashuǐ
bełthǎixiá海峡
delta rzekisānjiǎozhōu三角洲
falacháo
falalàng
jezioro
lagunaxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
morzehǎi
oceanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
potokxiǎohé, xī小河, 溪
prądliú, shuǐliú流, 水流
puchnąćlàngtāo浪涛
rzeka
strumieńxiǎohé小河
tsunamihǎixiào海啸
wirxuánwō旋涡
wodospadpùbù瀑布
źródłoquán

ziemiadìqiú地球
błoto
dolinaxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
dżunglacónglín, mìlín丛林, 密林
erozjafǔshí腐蚀
gejzerjiàn xíe quán间歇泉
glebanítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
glinaniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
górashān, shānyuè山, 山岳
jaskiniashāndòng山洞
kamieńshítou石头
kamykluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
klifxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
kontynentdàlù, dàzhōu大陆, 大洲
kraterhuǒshānkǒu火山口
lassēnlín森林
lasshùlín树林
lądtǔdì土地
oazalùzhōu绿洲
osiadaniejiàngluò, píngxī降落, 平息
osuwiskoshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
otoczakjùlì巨砾
piasekshā
piaskowiecshāyán沙岩
pieczaradà shāndòng大山洞
plażahǎitān海滩
płytadì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
podziemnydìxiàde地下的
pustyniashāmò沙漠
rówdìgōu地沟
równinapíngchuān平川
skałayánshí, dàshí岩石, 大石
skałayán
sopleńcazhōng rǔ shí钟乳石
stalagmitshí sǔn石笋
szczytshānfēng山峰
szczytshāndǐng山顶
trzęsienie ziemidìzhèn地震
wapieńshíhuīyán石灰岩
wąwózshēngǔ深谷
wstrząszhèndòng震动
wulkanhuǒshān火山
wybrzeżehǎi`ànxiàn海岸线
wyspahǎidǎo海岛
wzgórzexiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
PolskiPinyinChiński
View the Ziemia flashcards page


Now take the Ziemia test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles