jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Vekter og Målinger

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
vekter og målingerdùliànghéng度量衡
vektzhòng
massemísa弥撒
stoneyīngshí英石
pundbàng
unseàngsī盎司
gram
kilogramqiānkè, gōngjīn千克, 公斤
milligramháokè毫克

temperaturwēndù温度
grad fahrenheithuáshì wēndùjì花式温度计
celsiusshèshìdù摄氏度
celsiusgradshèshìdù摄氏度
målingliàngdù量度
kokepunktfèidiǎn沸点
n frysepunktbīngdiǎn冰点
kokendefèiténg沸腾
frysingbīnglěng冰冷

volumtǐjì体积
litershēng
milliliterháoshēng毫升
pintpǐntuō品脱
gallonjiālún加仑
kubikkmeterlìfāngmǐ立方米

målingchǐcùn尺寸
avstand, distansejùlí距离
millimeterháomǐ毫米
centimeterlímǐ, gōngfēn厘米, 公分
metermǐ, gōngchǐ米, 公尺
kilometerqiānmǐ, gōnglǐ千米, 公里
tommeyīngcùn英寸
yard
milyīnglǐ英里
NorskPinyinKinesisk

Now take the Vekter og Målinger test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles