jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Form

Norwegian

Image banner for the shapes category
NorskPinyinKinesisk
formxíngzhuàng形状
bokszhèngfāngxíng正方形
bue
bølgebōlàngxíng波浪形
domyuán dǐng xíng圆顶状
femkantwǔbiānxíng五边形
kjegleyuánzhuītǐ圆锥体
kubelìfāngtǐ立方体
kurveqǔxiàn曲线
kvadratzhèngfāngxíng正方形
ovalluǎnxíng卵形
planpíng
planpíngmiàn平面
pyramidejiǎozhuītǐ角锥体
rektangelchángfāngxíng长方形
rombelíngxíng菱形
rørguān zhàng管状
sekskantliùbiānxíng六边形
sfæreqiútǐ球体
sirkelyuán
sjukantqībiānxíng七边形
spiralluóxuánxíng螺旋形
strekxiàn线
sylinderyuánzhùtǐ圆柱体
trekantsānjiǎoxíng三角形
åttekantbābiānxíng八边形
NorskPinyinKinesisk
View the Form flashcards page


Now take the Form test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles