Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Norsk-Kinesisk Ordbok

Norsk-Kinesisk Ordbok | Skole

Search dictionary :-

NorskPinyinKinesisk

skolexué xiào; xué yuàn学校; 学院
alfabetzì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
bokshū jí书籍
bordzhuō zi桌子
elevxué shēng学生
ensyklopedibǎi kē quán shū百科全书
forsamlingjí hé; jí huì集合; 集会
hjemmearbeidjiā tíng zuò yè家庭作业
karakterbokchéng jì dān成绩单
klassenián jí, nián dù年级, 年度
klassekè chéng, bān jí课程, 班级
klasseromjiào shì教室
lærerjiào shī; dǎo shī教师; 导师
limjiāo shuǐ胶水
lunsjtidwǎn cān shí jiān晚餐时间
notisbokbǐ jì běn, bǐ jì bù笔记本, 笔记簿
oppbevaringsboksyǒu suǒ de cún wù guì有锁的存物柜
oppgavezuò yè; gōng kè作业; 功课
ordbokzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
papirzhǐ; lùn wén纸; 论文
pausexiū xī, kè jiān休息, 课间
penngāng bǐ钢笔
plankè chéng biǎo, kè mù biǎo课程表, 课目表
prøve kǎo shì; cè yàn 考试; 测验
pultzhuō zi桌子
saksjiǎn dāo, jiǎn zi剪刀, 剪子

fagkē mù科目
biologishēng wù生物
engelskyīng yǔ英语
fysikkwù lǐ xué物理学
geografidì lǐ地理
geometrijǐ hé xué几何学
historielì shǐ, lì shǐ xué历史, 历史学
kjemihuà xué化学
kunstměi shù美术
matematikkshù xué; shù xué yùn suàn数学; 数学运算
musikkyīn lè音乐
religionzōng jiāo; zōng jiāo xìn yǎng宗教; 宗教信仰
sportyùn dòng, tǐ yù运动, 体育
språkyǔ yán, yǔ yán xué语言, 语言学
vitenskapkē xué科学
Now take the Skole test in Chinese

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles