jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Planter

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
plantezhíwù植物
kaktusxiānrénzhǎng仙人掌
bregnejuélèi蕨类
blomsthuā
fruktshuǐguǒ水果
gresscǎo
urtcǎoběn zhíwù草本植物
treshù, mù树, 木
grønnsakshūcài蔬菜

arrzhù tóu柱头
barkshùpí树皮
begerbladhuāè花萼
blad
bladskaftyè bǐng, bǐng bù叶柄, 柄部
blomsthuā
blomsterløkqiújìng球茎
blomsterstilkhuā gěng; guǒ gěng, bǐng花梗; 果梗, 柄
fruktknutezǐ fáng子房
grenshùzhī树枝
griffelhuā zhù花柱
knopp
korkporepí kǒng皮孔
kronbladhuābàn花瓣
blomsterkronehuā guàn花冠
pollen, blomsterstøvhuāfěn花粉
pollenbærerxióng ruǐ雄蕊
rotgēn
stilkjīng
stilkjīng
torn
NorskPinyinKinesisk

Now take the Planter test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles