jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Kontor

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
kontorbàn gōng shì办公室
bindershuí xíng zhēn回形针
blyantqiān bǐ铅笔
blyantspisserjuǎn bǐ dāo卷笔刀
datamaskindiàn nǎo电脑
kartotekskapdǎng àn guì档案柜
konvoluttxìn fēng信封
notatblokk, notisblokkjì shì běn记事本
notisbokbǐ jì běn笔记本
papirzhǐ zhāng纸张
penngāng bǐ钢笔
skrivebordbàn gōng zhuō办公桌
skuffechōu tì抽屉
stiftemaskindìng shū jī订书机
stolyǐ zi椅子
tavle svamphēi bǎn cā黑板擦
tavlehēi bǎn黑板
telefondiàn huà电话
telefonkatalogdiàn huà hào mǎ běn电话号码本
telefonnummerdiàn huà hào mǎ电话号码
viskelærxiàng pí橡皮
NorskPinyinKinesisk

Now take the Kontor test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles