jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Nummer

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
nummerhàomǎ号码

nulllíng
nulllíng
en
toèr
tresān
fire
fem
seksliù
sju
åtte
nijiǔ
tishí
elleveshíyī十一
tolvshí`èr十二
trettenshísān十三
fjortenshísì十四
femtenshíwǔ十五
sekstenshíliù十六
syttenshíqī十七
attenshíbā十八
nittenshíjiǔ十九
tjueèrshí二十
tjueénèrshíyī二十一
tjuetoèrshí`èr二十二
trettisānshí三十
trettiensānshíyī三十一
trettitosānshí`èr三十二
førtisìshí四十
førtiensìshíyī四十一
førtitosìshí`èr四十二
femtiwǔshí五十
femtienwǔshíyī五十一
sekstiliǔshí六十
sekstienliǔshíyī六十一
syttiqīshí七十
syttienqīshíyī七十一
åttibāshí八十
åttienbāshíyī八十一
nittijiǔshí九十
nittienjiǔshíyī九十一
hundreyībǎi一百
hundre og ényībǎi líng yī一百零一
hundre og to yībǎi líng èr一百零二
to hundreèrbǎi二百
to hundre og énèrbǎi líng yī二百零一
tre hundresānbǎi三百
fire hundresìbǎi四百
fem hundrewǔbǎi五百
seks hundreliùbǎi六百
sju hundreqībǎi七百
åtte hundrebābǎi八百
ni hundrejiǔbǎi九百
ett tusenyīqiān一千
to tusenèrqiān二千
tre tusensānqiān三千
fire tusensìqiān四千
fem tusenwǔqiān五千
seks tusenliùqiān六千
sju tusenqīqiān七千
åtte tusenbāqiān八千
ni tusenjiǔqiān九千
ti tusenyīwàn一万
hundre tusenshíwàn十万
én millionyībǎiwàn一百万
ti millioneryīqiānwàn一千万
hundre millioneryīyì一亿
én milliardshíyì十亿
ti milliardyī bǎi yì一百亿
én billionwàn yì万亿
NorskPinyinKinesisk

Now take the Nummer test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles