jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Natur

Norwegian

Image banner for the nature category
NorskPinyinKinesisk
ekvatorchìdào赤道
halvkulebànquí半球
bredde, breddegradwěidù纬度
lengde, lengdegradjīngdù经度
Nordpolenběijí北极
Sydpolennánjí南极
krepsens vendekretsběi huíguīxiàn北回归线
stenbukkens vendekretsnán huíguīxiàn南回归线

naturzìránjiè自然界
værtiānqì天气
meteorologiqìxiàngxué气象学
briswēifēng微风
disyúnwù云雾
isbīng
isbergbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
isbrebīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
istappbīngzhù冰柱
kulingdàfēng大风
lynshǎndiàn闪电
orkanjùfēng飓风
regn
regnbuecǎihōng彩虹
regndråpeyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
skyyún
sluddyǔjiāxuě雨夹雪
snøxuě
snøfillexuě huā 雪花
snøfonnxuěduī雪堆
snøstormbàofēngxuě暴风雪
stormfēngbào风暴
stormbàofēngyǔ暴风雨
syklonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
tåke
tordenléi
tyfontáifēng台风
vindfēng
vindkastdàfēng大风
virvelvindxuànfēng旋风

vannshuǐ
bølgelàng
bekkxiǎohé小河
dønninglàngtāo浪涛
deltasānjiǎozhōu三角洲
elv
fosspùbù瀑布
havyáng, hǎiyáng洋, 海洋
havhǎi
innsjø
kildequán
løkxiǎohé, xī小河, 溪
lagunexièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
malstrømxuánwō旋涡
strømliú, shuǐliú流, 水流
sundhǎixiá海峡
tidevanncháo
tsunamihǎixiào海啸

klodedìqiú地球
bakkexiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
dalxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
drippstein, m stalaktittzhōng rǔ shí钟乳石
erosjonfǔshí腐蚀
fjellshān, shānyuè山, 山岳
fjellskrentxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
flatlandpíngchuān平川
geysirjiàn xíe quán间歇泉
grøftdìgōu地沟
huleshāndòng山洞
huledà shāndòng大山洞
jordtǔdì土地
jordnítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
jordskjelvdìzhèn地震
jordskredshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
jungelcónglín, mìlín丛林, 密林
kalksteinshíhuīyán石灰岩
klippeyán
kontinentdàlù, dàzhōu大陆, 大洲
kystlijnehǎi`ànxiàn海岸线
leireniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
oaselùzhōu绿洲
piggshānfēng山峰
rullesteinjùlì巨砾
søle
sandshā
sandsteinshāyán沙岩
skogsēnlín森林
skogshùlín树林
slukshēngǔ深谷
småsteinluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
stalagmittshí sǔn石笋
steinyánshí, dàshí岩石, 大石
steinshítou石头
strandhǎitān海滩
tektoniske platedì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
toppshāndǐng山顶
underjordiskjiàngluò, píngxī降落, 平息
underjordiskdìxiàde地下的
vulkanhuǒshān火山
ørkenshāmò沙漠
øyhǎidǎo海岛
NorskPinyinKinesisk
View the Natur flashcards page


Now take the Natur test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles