jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Kunst og Litteratur

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
kunst og litteraturyì shù hé wén xué艺术和文学
kunstyì shù; měi shù; yì shù pǐn艺术; 美术; 艺术品
tegningtú huà; sù miáo图画; 素描
malerihuì huà; yóu huà绘画; 油画
maltmiáo huà de; zhumiáo huà de; zhuó sè de; shuā shàng yóu qī de sè de; shuā shàng yóu qī de描画的; 着色的; 刷上油漆的
malerizhào piàn, tú huà照片, 图画
bildeyìn shuā印刷
plakathǎi bào, guǎng gào; zhāo tiē海报, 广告; 招贴
fargestoffer bokentián sè 填色
tegneboktú huà běn图画本
skisseboksù xiě běn速写本
krittfěn bǐ粉笔
fargeblyantlà bǐ, yǒu sè fěn bǐ蜡笔, 有色粉笔
blekkmò shuǐ, mò zhī; yóu mò墨水, 墨汁; 油墨
malingyóu qī; yán liào; huì huà zuò pǐn油漆; 颜料; 绘画作品
penselyóu qī shuā, tú qī shuā油漆刷, 涂漆刷
penngāng bǐ钢笔
blyantqiān bǐ铅笔
viskelærxiàng pí橡皮
tidsskriftrì bào, zá zhì日报, 杂志
landskapshān shuǐ huà山水画
portrettxiāo xiàng; miáo xiě; bàn shēn diāo sù xiàng肖像; 描写; 半身雕塑像
sjøbildehǎi yáng fēng jǐng huà海洋风景画
abstraktzhāi yào摘要
kritikerpíng lùn jiā评论家
kritiskjiàn dìng de; píng lùn de鉴定的; 评论的
teksturzhì dì; wén lǐ; jié gòu质地; 纹理; 结构
fargeyán sè; fēng gé颜色; 风格
følelsegǎn jiào, chù jiào感觉, 触觉
n følelseqíng gǎn; qíng xù情感; 情绪
innlevelsejī qíng; rè qíng激情; 热情
stilfēng gé; shí shàng; lèi xíng风格; 时尚; 类型
tilløpqǐ tú, shì tú企图, 试图

litteraturwén xué; wén xiàn; wén yì; zhù zuò文学; 文献; 文艺; 著作
forfatter, forfatterrinezuò zhě; zuò jiā作者; 作家
romanforfatterxiǎo shuō jiā小说家
lese yuè dú 阅读
skrivexiě zuò, zuò qǔ写作, 作曲
bokshū jí书籍
ordbokzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
notatblokkbǐ jì běn; jì shì shǒu cè笔记本; 记事手册
avisbào zhǐ报纸
bladzá zhì杂志
kartdì tú; shì yì tú地图; 示意图
selvbiografizì chuán; zì chuán wén xué自传; 自传文学
språkbokyǔ yán lèi shū jí语言类书籍
romanxiǎo shuō小说
handlinggù shì故事
novelleduǎn piān xiǎo shuō (zhǐ yī wàn zì yǐ nèi de xiǎo shuō )短篇小说(指一万字以内的小说)
skrekkromankǒng bù gù shì恐怖故事
romansechuán qí; làng màn shǐ; mào xiǎn gù shì传奇; 浪漫史; 冒险故事
spenningsromanjīng xiǎn xiǎo shuō惊险小说
diktshī

fotograferingshè yǐng摄影
foto, fotografizhào piàn, xiàng piàn照片, 相片
fotograph shè yǐng shī; zhào xiàng shī 摄影师; 照相师
blenderåpning(zhào xiàng jī, wàng yuǎn jìng děng de )guāng quān, kǒng jìng(照相机, 望远镜等的)光圈, 孔径
eksponeringpù guāng曝光
kamera zhào xiàng jī; shè yǐng jī 照相机; 摄影机
objektivjìng tóu; tòu jìng镜头; 透镜
filterlǜ guāng qì滤光器
fotostativsān jiǎo jià三脚架
brennviddejiāo jù焦距
overeksponeringpù guāng guò dù曝光过度
lukkerkuài mén快门
NorskPinyinKinesisk

Now take the Kunst og Litteratur test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles