Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Kinesisk Ordbok

Norsk-Kinesisk Ordbok | Kunst og Litteratur

Search dictionary :-

NorskPinyinKinesisk

kunst og litteraturyì shù hé wén xué艺术和文学
kunstyì shù; měi shù; yì shù pǐn艺术; 美术; 艺术品
tegningtú huà; sù miáo图画; 素描
malerihuì huà; yóu huà绘画; 油画
maltmiáo huà de; zhumiáo huà de; zhuó sè de; shuā shàng yóu qī de sè de; shuā shàng yóu qī de描画的; 着色的; 刷上油漆的
malerizhào piàn, tú huà照片, 图画
bildeyìn shuā印刷
plakathǎi bào, guǎng gào; zhāo tiē海报, 广告; 招贴
fargestoffer bokentián sè 填色
tegneboktú huà běn图画本
skisseboksù xiě běn速写本
krittfěn bǐ粉笔
fargeblyantlà bǐ, yǒu sè fěn bǐ蜡笔, 有色粉笔
blekkmò shuǐ, mò zhī; yóu mò墨水, 墨汁; 油墨
malingyóu qī; yán liào; huì huà zuò pǐn油漆; 颜料; 绘画作品
penselyóu qī shuā, tú qī shuā油漆刷, 涂漆刷
penngāng bǐ钢笔
blyantqiān bǐ铅笔
viskelærxiàng pí橡皮
tidsskriftrì bào, zá zhì日报, 杂志
landskapshān shuǐ huà山水画
portrettxiāo xiàng; miáo xiě; bàn shēn diāo sù xiàng肖像; 描写; 半身雕塑像
sjøbildehǎi yáng fēng jǐng huà海洋风景画
abstraktzhāi yào摘要
kritikerpíng lùn jiā评论家
kritiskjiàn dìng de; píng lùn de鉴定的; 评论的
teksturzhì dì; wén lǐ; jié gòu质地; 纹理; 结构
fargeyán sè; fēng gé颜色; 风格
følelsegǎn jiào, chù jiào感觉, 触觉
n følelseqíng gǎn; qíng xù情感; 情绪
innlevelsejī qíng; rè qíng激情; 热情
stilfēng gé; shí shàng; lèi xíng风格; 时尚; 类型
tilløpqǐ tú, shì tú企图, 试图

litteraturwén xué; wén xiàn; wén yì; zhù zuò文学; 文献; 文艺; 著作
forfatter, forfatterrinezuò zhě; zuò jiā作者; 作家
romanforfatterxiǎo shuō jiā小说家
lese yuè dú 阅读
skrivexiě zuò, zuò qǔ写作, 作曲
bokshū jí书籍
ordbokzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
notatblokkbǐ jì běn; jì shì shǒu cè笔记本; 记事手册
avisbào zhǐ报纸
bladzá zhì杂志
kartdì tú; shì yì tú地图; 示意图
selvbiografizì chuán; zì chuán wén xué自传; 自传文学
språkbokyǔ yán lèi shū jí语言类书籍
romanxiǎo shuō小说
handlinggù shì故事
novelleduǎn piān xiǎo shuō (zhǐ yī wàn zì yǐ nèi de xiǎo shuō )短篇小说(指一万字以内的小说)
skrekkromankǒng bù gù shì恐怖故事
romansechuán qí; làng màn shǐ; mào xiǎn gù shì传奇; 浪漫史; 冒险故事
spenningsromanjīng xiǎn xiǎo shuō惊险小说
diktshī

fotograferingshè yǐng摄影
foto, fotografizhào piàn, xiàng piàn照片, 相片
fotograph shè yǐng shī; zhào xiàng shī 摄影师; 照相师
blenderåpning(zhào xiàng jī, wàng yuǎn jìng děng de )guāng quān, kǒng jìng(照相机, 望远镜等的)光圈, 孔径
eksponeringpù guāng曝光
kamera zhào xiàng jī; shè yǐng jī 照相机; 摄影机
objektivjìng tóu; tòu jìng镜头; 透镜
filterlǜ guāng qì滤光器
fotostativsān jiǎo jià三脚架
brennviddejiāo jù焦距
overeksponeringpù guāng guò dù曝光过度
lukkerkuài mén快门
Now take the Kunst og Litteratur test in Chinese

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles